میزبانی مهمان                                           
                                     

گفتی که نوبهار تورا نورس آورد

کرباس کهنه را  بَبُرَد اطلس آورد

موجی که از  کرا نۀ  اطلس بپای خواست

ترسم به جای گوهر تابان خس آورد

بادجنوب تاکه از این دست می وزد

یا بوف کور آرد و یا کرگس آورد

این دل زمیزبانی مهمان گرفته است

بنگر چه ها که بر سرم این ناکس آورد

دریایی از تگرگ به هر گوشه ریختند

توفان دمیده اند که آتش بس آورد

--------

سیپتامبر۲۰۰۱

نورالله وثوق

۱۳۸٠/۷/۱

wosuq@live.de