عید ً ما

    

       عید آمد و به هرحصه شادیست رقم رقم

                               در ملک ماست که غم بسی جاریست رقم رقم

      نه میل به رفت و آمد و نه بر شناخت ً نو

                               بـرعکس دیــگر ســخن ز جــدائیست رقم رقم

 

      گاه از بد ً طبیعت و گاه هم ز دست ً خویش

                               مــــا را جــهان دچــار ً تـبـائــیســت رقم رقم

      کمتر به فکر ً دیگر و بیشتر به فکر ً خویش

                               بس این شعار ز روی خودخوائیست رقم رقم

 

      در یک طرف جهانی تمام است بدست ً چند

                               در یک طــرف جـهـان ً گــدائیســت رقم رقم

      از اعتماد به مردم سیاه رو و شب پرست

                               مــا را به ســاحه رنگ ً ســیائیســت رقم رقم

 

      تا ظالمان به مسند ً قدرت نشسته اند

                               عــیــد و برات یک حرف هوائیست رقم رقم

      یک فاجعه ز پیش و یکی حادثه زپی

                               گــویی کــه جـمـله قــهر ً خــدائیست رقم رقم

 

      برآن امید که عید شود روزی واقعا"

                               مــا را بـدیـده خــواب ً طــلائیســت رقم رقم

 

ما هم به عشق همیشه وفادار چو" خارکشیم"

هرچند نصیب همیش بی وفائـیسـت رقم رقم

                                                                                              عید رمضان

                                                                                                                                 1388