جبر انتخابی
---------------
-----------------------

دروغِ ریزِ

نخورده کم وطن مهمیزِتان را

شرنگِ  چکمه هایِ تیزِتان را
چسان پنهان کند از سنگرِ دید
درشتیّ دروغِ ریزِ تان را
.................

 گرافِ تقلب
نیافی این چنین لافِ گزافی
 
که بافیدم تقلُّب را گرافی 
 تماشاکن چسان ریزم ازین گند
 
به رویِ دستِ دنیا آبِ صافی
---------------

 
جبر انتخابی
حسابِ  ما حسابِ بی حسابیست
تماشا دو شده یکبارگی  بیست
بیا تارأیِ خودرا پس بگیریم
زاجباری که نامش انتخابیست
---------------
وجدان جهان
درینجا دور باطل یکه تاز است
به جز حق آنچه میخواهی مجاز است
تریبونِ دلم دارد پیامی
که وجدان جهان  درخواب ناز است
-------------------

 جیزز
زبس هرسو ترققست  ستیزه
دلم حتی که از خود میگریزه
دوصد ره گفتمت ای جان بابا
سیاست  را مزن  دستی  که جیززه
----------------------
روانی
جنایت جاودانی گشته مردم
وطن از نوروانی گشته مردم
همان آش و همان کاسه همان زهر
زمانه آنچنانی گشته مردم
...............................
گره بر باد
 
همه فریاد خواهم زد سر ازنو
به هر در داد خواهم زد سر ازنو
 
مگر گیرد صدایم را صبا  پی
گره بر باد خواهم زد سرازنو
   ...........................
او وبن لادن
گما نم عقل او را جن ندارد
به او ناممکن وممکن ندارد
میان سینه سنگی آنچنانی
کسی جز او وبن لادن ندارد
...........................
ظاهر وباطن
کسی چون ما غم مزمن ندارد
تصورکردنش ممکن ندارد
دریغ از همدلی های زمانه
که ظاهر دارد و باطن ندارد
…........................
دزدان دریایی
اگردشمن بجان ما بلایه
و گر کشتی ما غرق فنایه
من از دزدان دریایی شنیدم
خدایی فتنه کار ناخدایه
…..............
تبردار
وطن گرچه سرایت گل زمینه
صفایی را نمی بینم زمینه
کنار قامت هر گلبنی تو
تبردار تباهی در کمینه
…................
..........

نورالله وثوق
۱۱/۶/۱۳۸۸
wosuq@live.de