لحظه های خونبار ... ؟!

 

چه لحظه های تلخ

چه تلخی های جانگداز

راه به انتظار مرگ است

خيابان خون ميخواهد

ای بسا اميد ، تعهد و اشتياق

                                برای فردا

که در کوتاهترين لحظه يی انفجار

در سريع ترين فرياد شکسته درگلو

دود ميشوند  ، به هوا ميروند ....

سرنشينان سفينه ای رهوار

نميدانند که لحظ يی بعد

                            پلشتی وعفن

روزه را در حلق روز

با خون می شکنند

و آنها هرگز نخواهند دانست

که کسان شان تا رستاخيز

                        منتظرافطار خواهند ماند ....

آهن پاره های آلوده بخون

حجم بزرگی از چربی و گوشت های

پارچه پارچه و سوخته را

                            بدامان روزمی ريزد

روز آغاز بيداری اش را

                            با خون وضو ميگيرد

تا اسلام را برای عاملين انفجار

                                    تفسير کند

آنطرف خط خون

جهل و جنون

با کليد بهشت در گردن

سر چهارراه استاده اند

به رژه تابوت ها مينگرند

و به پريشانحالی لحظه ها

                             می خندند

 

 

 

و در تلخ ترين لحظه ها

آدمک های در گرو مانده ای

                             اينطرف خط

با ساز وبرگ زمامداری شان

از روی جويبار خون ميگذرند

و به مراسم غسل تعميد ميروند

تا با ميثاق جنون

سازندگان بمب های انتحاری را

به شبستان شهوت شان

                            دعوت کنند ... ؟!

 

 

عاقبت زندگی ....

 

زندگی در خوب  و بد  روزگار  برباد شد

خوب شد کز آن همه روزگاربد ، باز ياد شد

زندگی زندانی جبر بود  ،   از آغاز  فصل

عاقبت قفس شکست ،  پرنده گک آزاد شد

خوب بود ، شرين بود ، يا تلخ بود و ناپسند

شگل گرفت زندگی ، عمر اين چنين بنياد شد

مرگ فرجام همه درد شد و درمان هم چنين

وقت آرامش رسيد  ،   فصل دگر ايجاد شد

آزادی زيبنده هر زندگيست  ،  نــا گـــزيــــر

بردگی شرمندگيست  ،  برناکسان فنياد شد

گفت ( ناتور ) ناتمام است قصه های زندگی

گرچه خاموشی  ،   سرآغاز همه فرياد شد

 

ناتور رحمانی