کوچه های طرف کهنه شهر

فراخوان

 

در پانزدهين سالروز شهادت شاعر آزادی، زنده ياد عبدالقهار عاصی سمينار بررسی زندگی، ابعاد شخصيت و آثار آن شهيد در شهر لندن برگزار می گردد. نويسندگان، محققان و فرهيختگان کشور را فرامی خوانيم تا مقالات و چکيده سخنرانی خويش را تا تاريخ 15 سپتمبر سال جاری به آدرس پست الکتريکی assi.paiwand@googlemail.com  ارسال نمايند.

برای معلومات بيشتر لطفا با شماره تلفن های زير تماس حاصل نماييد.

فريد مل          ٧٧٠١٠٨٦٥٩٠- 0044

فواد مسيحا      7552443763 - 0044

 

موسسه پيوند

لندن