حماسۀ حضور به شکست طالبان انجامید

 

در ابتدا میخواهم موفقیت برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان را به ملت قهرمان و شجاع افغانستان و همچنان به ارگانهای کشفی و امنیتی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده امیدوارم که پروسۀ شمارش آراء نیز موفقانه سپری گردد.

 

ملت افغانستان با حماسۀ حضور شان در مراکز رای دهی، علی الرغم تهدیدهای روانی گروه مزدور و عقبگرای طالبان و دیگر گروه های تروریستی، ثابت نمودند که آنها یکی از بینظیر ترین ملت ها در کرۀ زمین اند.

 

 گروه متعصب و تندرو طالبان، گروه تحریک وهابیت در مربوطات ولایت کنر و دیگر گروه های تروریستی به اشکال مختلف تهدید نموده بودند که روند برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را برهم خواهند زد و آنها به هیچ نوع اجازه نخواهند داد تا مردم جهت انتخاب زعیم آیندۀ کشور شان به صندوق های رای دهی بروند.

 

طالبان تهدید نموده بودند که آنها وابسته گان خویش را موظف ساخته اند تا با گلوله، مواد منفجره و انتحاری ها به مردم عادی افغانستان که به مراکز رای دهی روی می آورند پاسخ خواهند داد.

 

آنها تهدید نموده بودند که حتی انگشتان افرادی را که در انتخابات شرکت می نمایند قطع خواهند نمود.

 

آنها خبرنگاران را تهدید نموده بودند که روند مشارکت مردم در پروسۀ انتخابات را تحت پوشش خبری خود قرار ندهند.

 

با وجود تهدیدات جدی طالبان و اینکه بی رحمی آنها در میان ملت افغانستان بار ها به ثبوت رسیده است، بگونۀ مثال به شهادت رسانیدن بی رحمانۀ اجمل نقشبندی، به آتش کشیدن صدها مکاتب دخترانه در مناطق جنوبی، کشتار معلمین مکاتب، پرتاب راکت های کور به مناطق مسکونی، انفجار هزاران طن مواد منفجره در میان مردمان ملکی و انتحار صدها نفر از گماشته گان آنها در میان مردمان بی گناه، و علی الرغم تبلیغات خصمانۀ دیگر از قبیل اینکه انتخابات به تقلب کشانیده می شود و یا اینکه رئیس جمهور از قبل تعین شده است و رای شما هیچ تأثیر ندارد با آنهم ملت افغانستان با حماسۀ پر شور شان ( پنجشنبه 29 اسد 1388 هـ ش ) به مراکز رای دهی رفتند و وظیفۀ خویش در قبال کشور و آیندۀ خویش را اداء نمودند.

 

تغییر حکومت ها توسط برگه های رای در کشور های متمدن دنیا تاریخ چندین صد ساله دارد، با وجود عدم بحران امنیتی، عدم تقلب در انتخابات و تشویق احزاب سیاسی جهت رفتن به مراکز رای دهی ولی با آنهم دیده می شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات این کشورها همیشه با شکوه نبوده است، اما ملت افغانستان واقعاً ملت شجاع و قهرمان در دنیا شمرده می شود، آنها طوریکه سه بار کشور شان را از اشغال بریتانیای کبیر، امپراتوری بزرگ آن زمان که آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد و بار دیگر از اشغال امپراتوری شوروی سابق، ارتش سرخ آن شکست ناپذیر خوانده میشد، با دستان خالی آزاد ساختند این بار نیز با وجود این همه تهدیدهای که در سطور بالا به برخی آنها اشاره شد با بازی به حیات خویش و نا دیده گرفتن تهدیدهای بی رحم ترین انسانهای روی زمین به مراکز رای رفتند و با شوق و هیجان پر شور در بارۀ انتخاب رئیس جمهور آینده شان تصمیم گرفتند. اینکه رئیس جمهور بعدی کدام کاندید خواهد بود و اینکه آیا کاندید مورد نظر هر اشتراک کننده پیروز خواهد شد و یا خیر؟ پاسخ آن را نتیجۀ شمارش آراء بعداً خواهد داد، ولی مهم این است که مردم نجیب افغانستان با رفتن به صندوق های رای به دموکراسی نوپای افغانستان رای دادند و به تغییر حکومتها به شیوۀ سنتی افغانستان که همانا کودتا های ننگین بدون در نظر گرفتن آرای ملت افغانستان بوده است نه گفتند.

 

طوریکه مقامات محترم امنیتی کشور، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و نظران بین المللی ابراز نمودند، با وجود یک سلسله اعمال تخریبکارانۀ دشمنان افغانستان در برخی ولایات از قبیل قندهار، بغلان مرکزی و برخی سایت های دیگر، پروسۀ انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و شورا های ولایتی کشور به موفقیت پایان یافت و دشمنان مردم افغانستان نتوانستند که آن را ناکام کنند که این خود شکست مزبوحانۀ طالبان و دیگر گروه های تروریستی به شمار میرود.

 

طالبان باید درک کنند که ملت افغانستان تهدید های آنها را نادیده گرفت و با پذیرش خطر از دست دادن جانهای شیرین شان به مراکز رای دهی رفتند و از دموکراسی نو پای افغانستان حمایت کردند. آنها باید، بعد از این، دست از خشونت بردارند و روند جاری در کشور را که روند مورد پسند ملت افغانستان است قبول کنند.

 

 در دموکراسی نو پای افغانستان همه اقشار جامعۀ کشور اعم از ملیتهای مختلف ( از قبیل پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، نورستانی و غیره ) شخصیت های سیاسی کشور با اندیشه های مختلف سهم داشته و جایگاه خود را در آن مشاهده میکنند.

 

روند ثبت نام در کاندیداتوری ریاست جمهوری به حدی آسان بوده است که هر افغان که سن چهل سالگی را طی نموده باشد و از طرف یک محکمۀ عادلانه محکوم به جنایت جنگی نگردیده باشد می تواند که خود را کاندید ریاست جمهوری نماید که از این سهولت ها انسانهای زیادی بی نام و نشان برای مطرح کردن خویش و یا انسانهای بد نامی مانند شهنواز تنی ( عامل کشتار های دسته جمعی و یکی از چهره های کلیدی در دو کودتای خون آشام یکی به دستور کی جی بی علیه سردار محمد داوود خان و دومی به دستور ای اس ای علیه داکتر نجیب الله ) برای تحمیل خویش در جامعۀ افغانستان و حتی ملا عبدالسلام راکتی، یکی از فرماندهان سابق طالبان، استفاده کردند. گرچه آنها برای مطرح کردن خود و یا تحمیل خویش در جامعۀ افغانی خود را کاندید ریاست جمهوری نمودند ولی آنها هرگز نمی توانند آرای قابل قبول ( 50+1% ) را به دست بیاورند،  چرا که ملت افغانستان به آن شعور و آگاهی سیاسی رسیده است که رای خود را تنها به فرزندان مسلمان، عدالت خواه و مخلص این سرزمین خواهند داد.

 

اگر طالبان ادعا میکنند که ما در افغانستان نفوذ داریم پس انتخابات و دموکراسی بهترین راه است برای اثبات ادعای آنها، ملا عمر و دیگر یاران وی با وجود ارتکاب جنایات بی شماری علیه ملت افغانستان ولی تا هنوز در هیچ دادگاه به جنایت جنگی محکوم نشده اند، لذا آنها باید از این سهولت ها استفاده می کردند و بخت خود را می آزمودند. اگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را از دست داده اند هنوز فرصت است آنها می توانند بخت خود را در انتخابات پارلمانی که عنقریب در سال آینده برگزار می گردد بیازمایند. واضح است که ملت افغانستان به هیچ وجه تسلیم طالبان نخواهند شد، اگر طالبان ( طوریکه ادعا میکنند ) مسلمان اند باید جنگ و خشونت را پایان دهند. به قانون اساسی کشور که به آنها حق نامزدی و مشارکت در انتخابات را داده است احترام کنند و بهتر است برای شان تا خود را برای انتخابات پارلمانی و دیگرانتخابات ها عیار بسازند. در غیر آن نمی توانند به زور وخشونت افکار بدوی و گمراه خود را بوسیلۀ کشتار و خشونت به مردم دلیر افغانستان که یکبار دیگر دلیری و شجاعت خود را در انتخابات ریاست جمهوری به اثبات رسانیدند تحمیل کنند.

 

خالد میرزامیر

21/20/2009