بنام خدا

سال روز استقلال گهواره مردان مردستان،افغانستان مبارک باد!

       

اسدالله جعفری

سلام به قلب جهان وبام دنیا!

سلام به کوثرستان حیات ونگارستان ترین نگارستان خدا!

سلام به مام وطن!

سلام به مام وطن ودامان مطهر او!

سلام به وطن!مهد«وفا»طواف گاه«طوقی عرش خدا»ونیستان«نای خدا»

وسلام به افغانستان واستقلال ومردمان سرو سای افغانستان

سلام به افغانستان که گهواره خوبی ها است وآبشخور فضیلت های برین

سلام به وطن!

به میهن

به گهواره خلیفةالله وزادگاه بودا

به پیوند دهنده خاک وخدا

به رستنگاه لاله وسرو

به خیزشگاه سلسبیل عقیده وایمان

به کوی قافِ اسلام وآزادی

وسلام وسلام وسلام به خورشیدی ترین سرزمین یعنی افغانستان

آری سلام به افغانستان ومردم دریایی منش وباران سیرت شان

وطنا

مادرا

وای همه ی وجود وهستی من

سرت بالا بگیر وبه گلبرگ های نگاه جهان وجهانداران لبخند غرور افشاند

سرت بالا بگیر وچشمان خدای بینت را تا دورترین نقطه جهان پرواز بده

قامتت را قیام کن وموج گیسویت را برشانه زمان موج افشان کن

مرمرین پیکرت را دردریای طلایی تاریخ برقصان

دامن پرچینت را برگرد ساق های زمردینت بچرخان وبر گرده غم پای کوب

چوری هایت ها را با ضرب آهنگ های پایت بنواز وذهن تاریخ را بشوران

مادرا

میهنا

سرت بالا بگیر ونگاهت را تادورترین نقطه جهان پروازبده

ازتافراز «بابا» و«پامیر» به فرزندانت نگاه کن

نگاه کن که دروجب به وجب گیتی گرد آمده اند تا«میلاد »تو را جشن بگیرند

نگاه کن وبین!

بین که فرزندانت آمده اند تا به پای تو گل بوسه افشانند

آمده اند تا تا گیسوی عصمتت را به عطر آزادی غالیه گون سازند

به دخترانت ببین

به فرشته خویانت نگاه کن

به پری وشانت نظر انداز

به شرین وپریسا وسارایت لبخند بزن که امروز آمده اند .

امروز آمده اند تا زلف غیرتشان را به زلف عصمتت گره زنند ورقصی آزادی از تو آموزند

آمده اند تا مژه ی دانایی شان را دردانشسرای سینه ات به کرسی تدریس نشیند     

آمده اند تا چوری امیدشان را درسپیده دم بخت تو بنوازند وتاخانه خورشید سفرآغازند

مادرا!

میهنا

وطنا

سرت بالا بگیر ولبخند بزن که اگرتونخندی اگرتو تونرقصی که بخندد وکه برقصد

سرت بالاگیرومرمرین پیکرت را قاب نگاه خدا کن که مرمرین پیکرت را فقط نگاه خدا شایسته است وبس

آخر مادرا!

مرمرین پیکرتو رنگش خون سرخ شهیدان است

تلألؤ پیکرت «مروارید»اشک یتیمان شهیدان راه آزادی وعزت توست

رنگ گیسویت عصمت، لاله وملکه وفرشته است

عطرزلفت خون گلوی شقایق وبنفشه ونسرین ویاسمین است

سرمه چشمت ازقاف مردم چشم شهلا وزهره ومریم است

آری چنین مرمرین پیکری را جز نگاه خدانتوان تفرجگاه باشد.

آخر برای عصمت این مرمرین پیکرت فرزندانت خونبهای بسیار داده اند تا از چشم انداز پلیدان مصون

ماند وشایسته نگاه خداگردد

فرزندانت جان دادند تا جانت جوان باشد وهمیشه بهاری

سردادند تا توسردار جهان باشی

قامتش به خاک افتاد تا سرمه چشم تو ازخاک نباشد ومژه های بهم پیوسته ات خاورستان طلوع خورشید استقلال وآزادی وعزت باشد

تن به اسارت دادند تا تو اسیر هیچ قداره بندی وقدرت شیطانی نباشی

آواره شدند تا تو چون روسپیان آواره آغوش نامردان نباشی

آری! مام وطن!

سرزمین من!

میهن همیشه بهار!

ای زادگاه مردان مردستان!

فرزندانت خون داد تا تو لاله روی باشی

دستانش را بربابا وپامیر علم کردند تا تو سربرآسمان سایی

درخونش درغلطید تا همیشه گل سرخ باشی

اینگونه بود که گل سرخ تو گل سرخ مزار است ومزار گل سرخ

بهارانسانیست انسان دررمضان است ورمضان بهار انسانیت ومیوه اش بشردوست ودوست بشر

بهارانسانیت دررمضان است ورمضان بهارانسان ومیوه اش پاسداشت کرامت انسان

بارمضان ودر رمضان است که استقلال دوضلع دیگرش را می یابد:آزادی وعزت که استقلال بدون آزادی وعزت افسانه است ونه سرود زندگی وترانه سرفرازی

پس ای فرزندان پاک وطن دوقائمه این مثلث ،وحدت ملی وعدالت اجتماعی است واگر بناباشد که افغانستان استقلال داشته باشد باید آزادی داشته باشد وآزادی منهای عزت دروغ بزرگی است واستقلال وآزادی وعزت بدون وحدت ملی وعدالت اجتماعی همان افسانه «جمونگ» است ورؤیای بدون« سویا »ویوری »و«مرگ یوها» وبیوه شدن «سوسانا»ودیکتاتوری «تسویی».

پس بیایید به وطن،به وحدت ملی وعدالت اجتماعی، سلام کنیم تا استقلال همزاد آزادی وعزت باشد.

بیایید در این تقارون زیبای «انتخابات»باسال روز «استقلال » افغانستان،با اگاهی وبدور از حب وبغض دینی ونژادی به کاندیدی رأی دهیم وسرنوشت خود را به اختیار کسی قراردهیم که:

غلام وخادم ملت باشد

به وحدت ملی وعدالت اجتماعی تعهد عملی داشته باشد

با هیچ قوم ومذهبی خصومت نورزد

دستش به خون هیچ انسانی آلوده نباشد

باگریه های مردم بگرید وبا خنده هایش بخندد

کرامت شهروندی را چون نماز یک واجب خدایی بداند

پاسدار ارزش های دینی وملی باشد

ارزش جهاد ورستاخیز انسانی ملت افغانستان را دربرابربیگانگان ،مصادره قومی وتنظیمی نکند

خون شهیدان را با کرامت نهادن به خانواده های شهدا گرامی بدارد

دربرابرشهیدان زنده انقلاب واستقلال متعهد ومسئول باشد

به معاش مردم بیش از معاد خود بیندیشند

دنیا ودین مردم را فدای شهوت قدرت طلبی خود نکند

آری فردا روز سرنوشت ساز وطن است وباید حب وبغض های دینی وقومی را به پای مصلحت کلان ملی ،قربانی نمود وبه کسی رأی داد که ملت را ازخود وخودرا ازملت بداند