بمناسبت سالروز استرداد استقلال افغانستان

                                              ظهیر ( برلاس )        

            بطرف کوی آزادی

 

نباشد درنظرخوشترزرنگ وروی آزادی

              نوازد شامۀ دل را نسیم کوی آزادی

 

                میسر چون نشد برما که باری لب نمائیم تر

                             زآب زندگی بخشِ زلالِ جوی آزادی

 

                                 کنون در غربت آبادان همیدانیم که می باشد

                                       بسان عطیه پرارج خواص و خوی آزادی

 

                                     ستم کاران و غداران تمام عمر نگذاشتند

                               که برداریم گام خوش بطرفِ کوی آزادی

 

                          ابر مردان بسیاری بدادند جان ها از کف

                          به امیدی بدست آرند پیامِ  سویِ آزادی  

 

                     هنوزم ماه آزادی  بود  در پردۀ  پندار

         که روز ما بود تاریک به مثل مویِ آزادی

 

                 فریبند ذهن مردم را به ورد و جادووافسون

                          نگه در پرده می دارند همی بانوی آزادی

 

                               دوای درد جهل مااگر دانی دوایش چیست ؟

                                      شعور و درک انسانی و این داروی آزادی      

 

                                     اگر دجال ها روزی شوند نابود از کشور

                                قدح بالا کنیم برسربه بزم وطویِ آزادی

                                                                        (برلاس )

 

         استقلال من

 

هرکسی آمد برنگ دیگری

          تا کند  نابود  استقلال  من

هرکه آمد برتنم زخمی بزد

      کس نجست ازحالتم احوال من

                             (ب )