--------
شهر بی دروازه
 ---------

 
خراج
اگرخواهی بلندای مقامی
خراجی تخت وتاجی ننگ ونامی
 بسا نِ هرسیه مستی بکَش سَر  
زخونِ میهنِ آزاده جامی
-------------------

کابوس

 

چسان گردید ۀِ  مست اشاره

نمی بینی که ملت خارِ خاره

بیا از خیرِ این کابوس بگذر

به کارِ شر چه حاجت استخاره

------------------  
قنداق تفنگ
گرفته حال دل را بوی رنگت
 
فراموشی کجا وُ یادِ جنگت
به دورِ چادرِ هر بیوه باقیست
 
نشان پای قنداق تفنگت
-----------------
شهرِ بی دروازه
خشونت رنگ وبارِ تازه دارد
سخنگویِ بلندآوازه دارد
صدایِ   یورشِ  سیلابِ آتش
هوایِ شهرِ بی دروازه دارد
----------------
هالیودِ وحشت
خطوطِ نقشه ها  ی رهنماییم
به شهرِ شورِ شُهرت آشناییم
  
حریفِ هالیودِ وحشتِ جنگ  
جنایت پیشگان سینماییم
 ----------------------
 
شغلِ خلاف
سخن ازبندوبست ائتلاف است
به شهرِ ماسیاست صاف صاف است
جدا ازآنکه گردی طالبِ جنگ
به هرشغلی که روآری خلاف است
---------------------
 
ساده بازیها
درینجا حقّه بازان رنگ رنگ اند
به اوجِ ساده بازیها زرنگ اند
 
ز بوقِ  صلحِ شان پیدای پیداست
که اینان طالبانِ طبلِ جنگ اند
---------------

طبلِ جنگ
چرا زیبا چرا جالب نگشتی
به هرقلبی چرا قالب نگشتی
درین میهن ازان  بُردی نداری
که طبلِ جنگ را طالب نگشتی
-----------------

بازی موش وگربه
   
هَمَش این موشها ازاهل هوش اند
همیشه گوشَکیها را بگوش اند
  
خبر پُشتِ خبرپنهان وپیدا 
که اینجا گربه ها همدستِ موش اند
-------------------

صحنه سازی
به اوجِ جنگ بازی را به بینید
بنایِ صحنه سازی رابه بینید
برایِ دُشمن فریادِ مردم
  
گُلِ  صد امتیازی رابه بینید
_ _ _ _ _ _ _ _ _

ویروس واگیر   
  صفِ  رقصانِ مستی  فسادیم
  
جنونِ  هر جنایت را ستادیم
گریزی کو ازین ویروس واگیر
اسیرِ آنفلونزای نژادیم
---------------------

 
 
نورالله وثوق
11/5/1388
wosuq@live.de