انجنیر نجیب الله داوری

27-07-09

 

  

 چرا جناب  کرزی صاحب از شرکت  در مناظره تلویزیونی،

 

 تلویزیون طلوع فرار کرد

  

 

       تلویزیون آریانا که از داخل افغانستان نشرات دارد و سلسله  مناظره های تلویزیونی را میان کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان  شام هر پنجشنبه بساعت هشت شب  بوقت کابل طور زنده و مستقیم دایر می نماید تا کنون توانسته است شش جلسه دایر ودر  هر جلسه  به  پنج کاندید ریاست جمهوری افغانستان موقع میدهد تاضمن پرسش و پاسخ نظریات و اهداف شان را به ارتباط ریاست جمهوری احتمالی شان، توضیح و تشریح نمایند کما اینکه در دو جلسه به ترتیب فروزان فنا کاندید ریاست جمهوری و هدایت امین ارسلان کاندید ریاست جمهوری حاضر نشدند تا درمناظره های مورد نظر شرکت نمایند .  طوریکه  از خلال پاسخ های  کاندیدان ریاست جمهوری  برداشت میگردد   تعدادی از کاندیدان چون میرویس یاسینی ، رمضان بشردوست ، معتصم بالله مذهبی ، گل احمد یما ، اوریا ،  نجرابی ،کوفی ، بشیر بیژن ، محمد نصیر انیس ، حبیب منگل  و لطیف پدرام  پاسخ های جامع و قناعت بخش به جواب سؤالات ارائه میداشتند که نشانگر فهم و دانش اشخاص متذکره میباشد ؛  ولی  در این میان کسانی هم بودند - که  نه تنها نمیتوانستند در برابر پرسش های گرداننده- پروگرام پاسخ ها منطقی و قناعت بخش ارائه نمایند ، بلکه گاهی چرند هم میگفتند. از طرف  دیگر طوریکه بملاحظه میرسد  گرداننده برنامه مذکور محمد نصیر فیاض با وجودیکه درامر گرداننده گی مناظره تلویزیونی تازه کار میباشند ولی امور مربوط را با موفقیت و حوصله مندی تمام به پیش میبرند. که خواهان کامیابی های بیشتر شان در زمینه میباشیم .

 

و اما از یک هفته قبل تلویزیون طلوع  اطلاعیه های را به نشر می سپارید که درآینده نزدیک مناظره تلویزیونی میان سه کاندید مطرح ریاست جمهوری افغانستان یعنی داکتر اشرف غنی احمدزی ، داکتر عبدالله عبدالله و حامدکرزی دایر خواهد کرد ؛ وهمزمان با آن به نوبه ویدیو های صوتی وتصویری سه کاندید مذکور در تلویزیون مذکور ظاهر میگردید که برای مناظره ودیدار رویا روی با همدیگر حاضر اند واز آن هراسی ندارند.  و دو روز قبل از تاریخ مناظره باز هم تلویزیون طلوع تاریخ  وساعت مناظره را 23جولای ساعت هشت شب بوقت کابل اعلان کرد .

 

بلاخره ساعت هشت شب 23 جولای فرا رسید ، ولی تلویزیون طلوع پیاپی وتکرارا ً اعلانات تجارتی را پخش میکرد ، طولانی شدن اعلانات تجارتی ، بیننده گان و شنونده گان تلویزیون ها طلوع ،لمر ورادیوی ارمان را به شک انداخت که مبادا مناظره تلویزیونی میان کاندیدان فوق الذکر فسخ شده باشد  ویا اینکه کدام خبر بد دیگری در راه باشد ؛ بلاخره ساعت هشت وپانزده دقیقه گرداننده مناظره تلویزیونی ، تلویزیون طلوع محترم کاکړ روی پرده تلویزیون ظاهر شده واعلان داشت که ازمیان سه کاندید ریاست جمهوری که به مناظره دعوت شده بودند ، محترم داکتر اشرف غنی و محترم  داکتر عبدالله جهت مناظره حاضر،  ومحترم حامد کرزی حاضرنشده اند.

 

جالب است ، آغای کرزی در ظرف مدت پانزده روز جهت اجرای کمپاین ریاست جمهوری جهت رسیدن دو باره به قدرت مبلغ هشتاد و پنج ملیون پول ( افغانی ) معادل یک ملیون هفت صد هزار دالر مصرف میکند  ولی در یک مناظره مفت تلویزیونی که میتواند تاثیربس  فراوان وارزشناک  بالای  رأی دهنده گان داشته باشد ، شرکت نمیکند.

 و باز هم ادعا میکند  که از مال دنیا  در تمام زنده گی اش فقط ده هزار دالر در یکی از بانک های خارج دارد وبس ؟؟؟.

 

اینکه جناب حامد کرزی چرا به مناظره مذکور حاضر نشدند ؟ ویا اینکه ترسیدند و به مناظره فوق الذکر نرفتند همزمان با  اینکه سؤال برانگیز است ، جواب  بسیاری از نارسایی های حکومت و دولت حامد کرزی" اعم از حمایه مافیای مواد مخدر، حمایه مافیای اقتصاد ، حمایه مافیای انجو ، حمایه مافیای قوماندان سالاری و چپاول گری ،حمایه مافیای سمت گرایی – قوم گرایی و سمهیه گرایی ، راندن وضربه زدن به شایسته گرایی ، اهلیت ولیاقت گرایی "  درآن   نهفته است که ایشان نمی توانستند به رقبای اش در موارد فوق الذکر که عمدتا ً مسؤلیت آنهمه نارسایی ها طی هشت سال گذشته   بدوش خود اش  میباشد، جواب بدهند  .

 

حامد کرزی خود میداند  که در ظرف مدت هشت سال دولت مداری اش خود عمدا ً آنقدر باعث از دست رفتن فرصت های بدست آمده جهت نجات افغانستان ازبد بختی ، فقر وبحران   شده ،وآنقدربه ملت رنجور افغانستان جفا نموده است که در انتخابات آتیه افغانستان حتی مجنون ها ودیوانه های افغان هم حاضر نخواهند شد  تا  به وی رأی بدهند. روی همین منظور جناب ایشان از مدت ها قبل در فکر پلان ها  ونقشه های بوده اند تا خود ش را از راه  های غیرقانونی چون  ، ریأ ، چل ، فریب  ، تزویر، تقلب ، صرف مبالغ هنگ هنگفت  و پخش جعلیات از قبیل " ریئس جمهور آینده بازهم کرزی است " ویا "کرزی انتخاب آمریکاست " ویا آمریکایی ها طرفدار کرزی اند "  میخواهد مردم را  فریب داده وآنها را درمقابل عمل انجام شده قراردهد  ویا هم روانا ً مردم را وادار سازد تا به وی  رأی بدهند تا خودش را دو باره برای مدت پنج سال  دیگربریاست جمهوری افغانستان ابقا نماید.

 

ولی حقیقت آنست که یکی از عوامل عدم موفقیت سیاست های آمریکا درافغانستان همانا موجودیت  شخص کرزی  در رأس اداره ورهبری افغانستان میباشد؛ که اداره اوباما به خوبی به این واقیعت پی برده و خود کرزی هم به آن واقف است .

 

 در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وقتی کرزی جهت اشتراک در شصت وسومین اسامبله  عمومی ملل متحد به آمریکا رفت ، موصوف ملاقات های داشت با جورج بوش ، جان مکین کاندید حزب جمهوریخواه برای احراز پست ریاست جمهوری آمریکاو معاون اش سارا پلین ؛ ولی بارک اوباما کاندید حزب دموکرات که بعدا ً برنده انتخابات ریاست گردید ، کرزی را جهت ملاقات  نپذیرفت ؛ و بعد از به قدرت رسیدن اوباما روابط دولت های آمریکا  وافغانستان رو به سردی گرائید.  وقتی کرزی ملاحظه نمود که آمریکا   دیگر از وی حمایه نمیکند ، در موضع  ضد آمریکا قرار گرفته و دست به انتقاد های موجهه و ناموجهه  از سلسله عملیات  نظامی آمریکا در افغانستان زد ، و به تعقیب آن از روس ها در خواست نمود تا به وی اسلحه برسانند ، وبعد هم کلیه نابسامانی ها وشکست های اقتصادی افغانستان  را طی هشت سال گذشته  به گردن  انجوها  وخارجی ها بخصوص آمریکا انداخت ، و اظهارنمود که دراجرای  بسیاری از امور بی صلاحیت است . "غافل از اینکه  خودش در اواخر سال   2004 نه تنها اینکه  پیشنهاد رمضان بشر دوست  وزیر پلان  را درامر الغای یک هزار ونهصد انجوی نا کار آمد از میان دو هزار چهارصد انجو نپذیرفت – بلکه و برخلاف ، رمضان بشر دوست را هم  وادار به استعفی از وزارت پلان نمود ، و حتی وزارت پلان را از لست وزارت های افغانستان پاک کرد؛ و خود میداند که  مافیای اقتصاد افغانستان توسط برادران واقارت نزدیک اش اداره و رهبری میشود و در قرار داد  های بزرگ اقتصادی آنها  اند که تصمیم میگیرند وکسی دیگری را جرئت نیست  تا به آن نزدیک شود. "

 

  با قرار گرفتن کرزی علیه آمریکا وسیاست هایش در منطقه ، دولت اوباما هم ظاهرا ً نخواست اوضاع شکننده افغانستان را شکننده تر ساخته و وضع را بیش از پیش بحرانی بسازد ، بنا ً  مصلحتا ً با کرزی از روی سازگاری پیش آمد. و کرزی هم موقع را غنیمت دانسته به طرفداران اش وظیفه داد  تا تبلیغ نمایند که:

  رئیس جمهور آینده بازهم کرزی میباشد! و آمریکا از او طرفداری مینماید! .

ولی آنچه از دیده ها پنهان نمانده است ، اینست که کرزی با وجود آنکه ظاهرا ً ادعا میکندکه رئیس جمهور بی صلاحیت است، با آنهم بخاطر ابقای دوباره اش ازهیچ کاری  روگردان نیست ،مگر کدام آدم بی صلاحیت برای ابقای دو باره اش این همه تلاش ، مکاری و دبله ماری  به خرچ میدهد؟

چنانچه  موصوف در اواخر سال گذشته هجری شمسی  با وجود آنکه بقیه  کاندیدان هیچ آماده گی برای کمپاین ریاست جمهوری   نداشتند اعلان کرد که انتخابات را در اواخر اپریل و شروع ماه می عیسوی دایر خواهد کرد، یعنی اینکه با سؤ استفاده از عدم آماده گی بقیه کاندیدان خودش را دوباره به پست ریاست جمهوری افغانستان ابقا نماید . و تنها انتقاد های گسترده  ملی وبین المللی جناب کرزی را از این کار باز داشت .

 

ازطرف دیگر در حالیکه خود کرزی فعلا ً رئیس جمهور قانونی نه ، بلکه رئیس جمهور سرپرست افغانستان میباشند ، ایشان چه حق دارند تا از مذاکرات نماینده ها وسفرای خارج چون سفیر ایالات متحده آمریکا با دیگر کاندیدان ریاست جمهوری انتقاد نمایند

 

 و حالا هم شارلتانی ها شعبده بازی های جناب کرزی و ستاد  انتخاباتی اش از هیچ کس پوشیده نیست ؛ چنانچه بعد از آنکه آغای کرزی از مناظره تلویزیونی ، تلویزیون طلوع فرار نمودند  وحید عمر سخنگوی ستاد انتخاباتی حامد کرزی باعجله وبدون فوت وقت  اعلان داشت که

 

" آقای کرزی تنها در صورتی حاضر به مناظره تلویزیونی خواهد شد که در آن، تمامی نامزدهای داوطلب شرکت داشته و در پوشش آن نیز تمامی رسانه ها سهم مساوی داشته باشند."

 

ویا اینکه

 

" گرداننده و یا گردانندگان مناظره تلویزیونی، باید از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان مورد تایید قرار گرفته باشد."

 

طوریکه به نظر میرسد هیچ یک از  دلایل فوق الذکر به هیچ صورت نیمتواند موجهه و قانع کننده باشد.

زیرا اگر هدف کرزی از حضور وشرکت تمامی  نامزد های انتخاباتی در مناظره تلویزیونی  باشد ، هیچ عقل سلیم نمیتواند باور کند که  مردم و تلویزیون برگزار کننده مناظره ، حوصله شنیدن  حرف های چهل ویک کاندید ریاست جمهوری  را  داشته باشند ، زیرا اگر برای هر کاندید فقط ده دقیقه برای حرف زدن داده شود ، برای چهل ویک کاندید چهارصدو ده دقیقه یعنی نزدیک به هفت ساعت وقت بکار است ، که این بیرون از حوصله شنونده ها و برگزار کننده گان میباشد. ولی اگر هدف شان حضور کاندیدان درمجلس منحیث شنونده باشد ، آنها میتوانند د رخانه ها ویا محلات کارشان نیز مناظره  قابل بحث را طور زنده مشاهده نمایند. ولی اگر تیر آوردن وترس آغای کرزی  از حضور در مناظره باشد حرف وسؤال دیگریست ؟؟؟

 

وبه ارتباط پیشنهاد دومی آغای کرزی باید اضافه کرد که – طوریکه خود جناب کرزی سالهای سال در ایالات متحده آمریکا زنده گی نموده وحتما ً شاهد مناظره های تلویزیونی میان کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا بوده اند واینرا هم شاید بدانند که مناظره تلویزیونی از طرف یکی از کانال ها معتبر تلویزیون آمریکا دایر وگرداننده گی آن هم بعهده یکی از ژورنالیستان و گوینده گان ورزیده و با  اعتبار همان کانال تلویزیون بوده است .  و حرف آغای کرزی در مورد اینکه گرداننده وگردانندگان مناظره تلویزیونی با ید از سوی کمیسیون انتخابات افغانستان مورد تایید فرار گرفته باشد ، هیچ معنی به جز از طرفه رفتن ندارد.

 

ثانیا ً وقتی داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله و یا سایر کاندیدان در مناظره های تلویزیونی حاضر میشوند ، آغای کرزی از آنها چه زیادی دارد که از شرکت در مناظره أبا میورزد.

 

با همه این ها مردم افغانستان امید وارند که جناب کرزی  در دو مناظره ایکه بعدا ً تلویزیون طلوع در نظردارد اشتراک ورزیده  از شکست ها و بی کفایتی های شان طی هشت سال گذشته دفاع ویا  هم اعتراف نمایند. و برگزار کننده گان هم باید آگاه باشند که مناظره کرزی را با کاندیدان مطرح چون اشرف غنی ، عبدالله ویا هم بشر دوست  برگذار نمایند ؛ نه با کاندیدان ضعیف و آغا بلی  که حتی  توان معرفی و ارائه بیوگرافی شانرا  ندارند، که در آنصورت زدن خاک به چشم مردم افغانستان خواهد بود.

 واگرباز آغای کرزی جرئت نکنند تا درمناظره های بعدی تلویزیونی اشتراک نمایند بهتر است که از همین حالا از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انصراف ورزیده  وراه  را برای فرد شایسته انتخابی دیگر هموارتر نمایند.

 

و اما سخنی هم به ارتباط مناظره تلویزیونی محترم داکتر عبدالله عبدالله و محترم داکتر اشرف غنی احمدزی .

باید اعتراف کرد که هر دو کاندید محترم  حرف های  خوب ومعقولی به ارتباط آینده افغانستان در صورت انتخاب شان به ریاست جمهوری افغانستان ارائه نمودند و هر دو کاندید متناوبا ً بزبان های ملی کشور چون  پشتو ودری به سؤالات مربوط ، جواب ارائه مینمودند.

ولی روی مسایل اقتصادی درحالیکه محترم داکتر عبدالله زیاد تر روی کلیات حرف میزدند ، حرف ها واهداف داکتر اشرف ،  به واقیعات موجود نزدیک  ، و پلان های شان جهت نجات اقتصاد مریض افغانستان از بربادی کامل ،  معقول  تر به نظر میرسید. و همچنان روی نوع حکومت پارلمانی و ویا ریاستی  درحالیکه داکتر عبدالله نوع حکومت پارلمانی ترجیح میدادند ، داکتر اشرف در جواب گفتند که پنجاه درصد اعضای پارلمان فعلی هم مشغول تجارت اند ؛ یعنی اینکه درآنصورت چه باید کرد؟

 

شاید داکتر عبدالله عبدالله و تعداد زیادی  هموطنان دیگر ما را حکومت هشت ساله ریاستی و بی کفایت حامد کرزی آنقدر دلخور ودلزده کرده است که همه یکسره میخواهند از نوع حکومت ریاستی فرار نمایند ؛ درحالیکه در بین سی ویک تا سی شش سال قبل دولت جمهوری شهید محمد داوود خان هم از نوع حکومت ریاستی بود ، و  در آنوقت نه تنها اینکه در حکومت مذکور کدام بی کفایتی خاص وفراگیر به نظر نمیرسید ، بلکه افغانستان درآنزمان از نگاه اقتصادی سالانه   پنج درصد رشد داشت چیزیکه  که درمیان کشور های رو به انکشاف رقمی بود بالا وبی نظیر.

 

                                                                                                         

                                                                                                       پایان