------------
پوستین چپه
 
-----------
--------
توبیخ تاریخ
بودتارِ نگاهت روده ازبیخ
بتر س از یورش توبیخ تاریخ
مراکُشتی ازین وارونه کاری
زنی گاهی به نعل وگاه بر میخ
 ---------------------
 
بیشه های هوشِ
 
درآغوشت گرفتی اهرمن را
به اودادی زمامِ مردوزن را
اهوراهای ایمان درکمین اند
تماشا بیشه های این وطن را
-------------------------
بی نمکها
صفارازین حوالی دور کردید
دلِ  آیینه را رنجورکردید 
نمک برزخم مردم  تاکی وچند
الا ای بی نمکها شورکردید
----------------------

 
 
 
فرهنگ جنگ
نشانی کرده مارا چشم تنگت
اگرچه پای ما خورده به سنگت
 
من وفرماندهی   جنگ فرهنگ   
تووبربادی      فرهنگ جنگت

---------------------
  
آبیِ دل
مپنداری که لالِ جاودانیم
به موج سبزِ فردا همزبانیم
نگاهی کن به  آبیِ   دل مان
که ماآیینۀِ رنگین کمانیم
-----------------
نسلِ وجدان
شکستی عهدو پیمان را ندیدی
قیامِ سربداران را ندیدی
پیِ کوبیدنِ  دروازهءِ داد
هجومِ نسلِ وجدان را ندیدی
------------------
 
بینیِ  خودبینِ
سخن ازنوبهاری میتوان  زد
سَرِ هرکوچه جاری میتوان زد
برای بینیِ  خودبینِ طوفان
زعزمِ خود مهاری میتوان زد
---------------------
پوستین چپه
ازین میهن چه خواهی بیش ازین را
زخون او چه می شویی زمین را
دمار از روزگارانت بر آرد
چنانچه چپه  پوشد پوستین را
..........................
  تزریق مرض
  مگر بالان فکر شان عوض شد
که جانی ناگهانی بی غرض شد
گمانم خار  چشم دل سراز نو
 
زجان مامور تزریق مرض شد
 
 
--------------------
لنگرِجیب
تورا کردم  بسانِ سایه تعقیب
 
که دستِ باطلی  در لنگرِجیب
 
چه می کوشی شب وروز ازسرِصدق 
به هرسویی پیِ نشرِ اکاذیب؟
----------------------
اُجاقِ سرد
ربودیِ مُزدِ ره آوردِمارا
سر ازنو تازه کردی دردِ مارا
به دستِ بُمبِ آتشزاسپردی
تب وتابِ اُجاقِ سردِ مارا
------------------

 
نورالله وثوق
 
4/5/1388
wosuq@live.de