* ــ به گزارش تیغون پرس،برخی از نامزدان ریاست جمهوری برنامه و پلان مشخص برای کشور ندارند.    

 

 پلان ها و فلان ها

 

عجایباتی عجیب است در پلان شما

جهان که هرچه شود هیچ،در فلان شما

 

چه ها که می گذرد،هیچکس نمی داند

به فکر کوچک و آن کلۀ کلان شما

 

بهشتِ مفت زگفتارتان سرازیر است

یکی جهنم داغ است در دهان شما

 

دوباره باز مکرر،همان همان و همان

دوساله قصۀ مفت است داستان شما

 

زبان جن که در اینجا کسی نمی فهمد

چه گفته اید،به ما گفت ترجمان شما

 

همان که هوده همان نیز هم که بیهوده است

حریف معجزه شد گردش زبان شما

 

مفسران خطا پوش غرق تفسیر اند

به هر اشارۀ " سوپرمن " دکان شما

 

                ****

تناسبی عجب افتاده در مرید و مراد

زمانه هم که چنین است در زمان شما

 

                                می 2009، هامبورگ ،کاکه تیغون

 

www.kaaka-taighoon.blogfa.com