هموطنان عزیز!

 

من تنها کاندید ریاست جمهوری می باشم که در بین مردم برای کمپاین می روم چون کمپاین ریاست جمهوری کانکور زیبائی نیست که پوستر ها و عکس های چند متره و رنگارنگ خود را مثل امیتا بچن با شعار های عمومی چاپ و برای مردم بدهیم. کاندید باید بین مردم برود، اهداف، پروگرام و برنامه خود را برای رأی دهنده گان تشریح و توزیع کند، به سوالهائی آنها پاسخ بگوید، درد ، رنج و مشکلات ملت را از نزدیک بیبیند ولمس کند.

Textfeld: www.bashardost.org

 

هدف من رفتن در تمام و لایات و حتی بعضی ولسوالی ها تا جائیکه وقت اجازه میدهد می باشد. کمپاین خود را از ولایت ننگرهار شروع کردم تا امروز از ننگرهار لغمان ، کنړ، لوگر ، پکتیا، غزنی و پکتیکا دیدن کردم.

 

Textfeld:  www.Ramazanbashardost.com (ویب سایت مستقل) www.kabulpress.org
 

 

گزارش سفر من در ویب سایت من  بطور منظم منتشر نمیشود چون متأسفانه بعلت نداشتن پول ویب دیزاینرندارم . بعضی وقت یکی از دوستان اگر در کابل بود و وقت داشت همکاری میکند. اما شما میتوانید گزارش سفر های من را در ویب سایت

 

   (ویب سایت کمیته حمایت من)  بی خوانید ، بیبینید و بی اندیشید.