"کاه و گـُل و بـلـبـل"

 

شــنــدیـــــــــــم مـن یــکــــی کــاهــــی

بــه طــرْ ف بــاغ ســحــــــرگـــاهـــــی

ز دیــــــــــوار گـِــلـــــی افــتـــــــــــــاد

بـه روی خـاک چـو یـک نــاشــــــــــاد

تـنـش بــاریـــــــــــک لــقــــایــش زرد

ز ســـــر تــا پــا هــمـــه پـــر گـــــــرد

ز اجـــبـــــار زمــــان مـحـــــــــــــزون

ز بـــیــــداد جــهـــان مـحــــــــــــــزون

دران هــنــگــــــــــــــام دوتـــا بــلــبــل

شـــروع کـــردنــد بـه صــــد غــلــغـــل

دوتــــا بـــلــــبــــل هـــــوســـمــنــــدان

دوتــــا عـــیــّــاش دوتـــا خـــنــــــــدان

فــقـــط عــیـــش و فــقــــط عــشــــرت

هــمـــه جــهـــــــل و هــمـــه غــفــلــت

فــقــــط صــــوت و نــــــوا ســــــــازی

تــهــــی از غـــــم، ز خـــــود راضـــی

غــریــق عــیــش، بـــه گــُـــل خــیــره

ســـــر ِ هــــــر دو هـــــــوس چــیـــره

ســخـــن کــــوتـــــاه دوتـــا جـــاهــــل

ز اوضـــــــــــــاع چــمـــن غــــافــــــل

بـــه وضـــــــع کــــــاه بــخــنــدیــدنــد

نــه چـــــون آگـــــــاه، بــخــنــدیــدنــد

یــکــــی کــــــاه را تــمــســخـــر کــرد

دگـــــر بـــر خـویــش تــفــخــــر کــرد

...

 

یــکـــی گــفـــتــــش ضــعــیــفــی تـــو

دگـــــر گــفــتــش کـــثـــیــــفــــی تـــو

بــخــنــدیــدنــد تــهــــــــــی از فــهـــم

بــه وضـــع کــــاه، تــهـــی از رحــــم

دران لــحــــظــــــــــه ز بـَـیـــن بــــاغ

ز عــمـــــــق دل! دل ِ پــــــــــــــر داغ

صــــدا آمــد: چـــه مــی دانــیـــــــــد؟

ز خـوب و بـد چــه مــی دانــیـــــــــد؟

شـــمـــــــا هـــــــر دو کـــجـــا آگــــاه

کـــه خــــود هــــر دو رهــیــن کـــــاه

نـــمــــی دانــیــــد کـــه کـــــــــاه زرد

دران دیــــــوار چـــه کــــاری کـــــرد

تــــن آن کـــــــــــــــاه تــَـهِ پـــا شــــد

گــِـــل ِ دیـــــــوار مــهـــیـــّـــــا شــــد

درون گــِـــل بــشـــــــــــد پـــــامــــال

ضـعــیــف و خـــوار هــمــه بــدحــال

گــِـل بـــی کـــاه نــه مــحــکـــم بـــود

بــقـــــــای او بــســــــی کــــــم بـــود

تـــهـــــی از کـــــاه اگــــــر دیــــــوار

بــســی سـسـت و بـســـی بــی کــــار

ز نــقـــش کــــاه بُــــوَد مــحــکــــــم

نــه کـــه دیـــــــوار فـــتــــد بـــرهــم

 

 

...

 

چــه مـیــخــنــدیــد بــه کـــــــــاه زار

کــه بــی کــــاه شـــد فــنـــــا دیـــوار

وگـــر دیـــــــــوار فــنــــا گـــــــــردد

گـــُــل و گـــلــــزار فــنـــا گـــــــــردد

چــــو آن دیــــوار فـــــــــرو ریـــــزد

بـــه ســــوی بــــاغ شـــــرر خــیــزد

شــود گــلــچــیــن بــه ســــوی بـــاغ

کــنـــد حــمــلــــــــه بــه روی بــــاغ

کــنـــد تـــــــــاراج، بــچــیـــنــد گــُـل

دگــــــر بــلــبـــل نــبــیــنـــــــــد گــُـل

ســبـــوی گـــُــل شــکــســــت یــابــد

دل بــلــبــــــــــل شــکــســــت یــابــد

نــشـــاط از بـــاغ بــچــیــنـــد رخــت

ســپــس بــلــبـــل شـــود بـــدبــخــت

ازیـــن قــصــه کــه کــرد (حـکـمـت)

بـگــیـــرایــدوســت تــو ایـن عـبـرت

ضــعـــیـــفــــان جــهـــان ایــدوســت

بـُـوَنــــد کــــاهِ زمـــــــان ایــدوســت

هـــران شــربــت کـــه مـی نــوشــی

هـــران رخــتــی کـــه مــی پــوشــی

هـــران ســــازی کــه مــی ســــازی

بــه اســبـــابـــی کــــه مــی نـــــازی

 

 

...

 

هــمـــه چــیـــز و پــشــیــــز تــــــــو

چـه گــر کــتــه چـــه ریـــــز تــــــــو

هــمــه کـــار ضــعــیــفـــــــان اســت

کــســی مـنـکـــر کــه نــــادان اســت

ضــعــیــفـــان جــهــــان خـلـق اسـت

پـُـــر از کـــــار زمـــان خــلــق اسـت

ز کـــــار خــلــق جــهــــــــان آبـــــاد

اگــر خــلـق نـــه، جــهـــان بــربــــاد

ســپــس بــرخـلـق مـخـنـد ایــدوسـت

مـگـــو ایــنــقــدر چـــرنـد ایــدوسـت

تــو هـــم در اصـــل ازان کـــــاهــــی

ولـــی افــســــوس نـــه آگــــــاهــــی

چـــو ســــــــرمــایـــه فـــریــبــت داد

کــمــی بــیــشــتــر بــه جــیــبــت داد

ز اهـــل خـــویـــش جــــدا گــشــتــی

پـــی رنــــگ و جــــــــــلا گــشــتــی

چــو داســـتــــان دوتـــــــا بـــلـــبـــل

تـــــرا عــیــش و مَــی و غـــلـــغـــل

شــــــدی غــــــــرق تـــجـــمـــل هــا

شــــــدی بـــنـــــد تــســـلـــســل هــا

پــــی رونـــــــــــــــــــق، نــه آزادی

هـــمــــه ابــــلــــــــــــق، نــه آزادی

 

 

...

 

چــرا زیـن بــیــش تــــو بــی گــانــه

ز اصــل خــویــش تــــو بــی گــانــه

بــه اصــل خـــویــش بــیــا بــرگــرد

مـکــن تــشـــــویــش بــیــا بــرگــرد

بــشـــو هــمــدســت بـه جـمـع خـلـق

بــیـــا پــیــــــوســت بـه جـمـع خـلـق

بــه بـَـیــن خــلـــق نــفـــــاق از چــه

هــمــه از هـــــم! شـــقــــاق از چــه

بـه بـَـیــن خـلــق هــمـــه یـکـــســان

نــه یــک بــــالا دگــــــــــــر پــایــان

نــه ایـــــن کـــــاهِ تــَهِ دیـــــــــــــوار

دگــــــر بــلــبـــل ســـر گـــلـــــــــزار

شــکــــن بـــنــــد جـــهــــــالـــــت را

شــکــــن بـــنــــد اســــــــــــــارت را

بــیــا هــمــدست بـــه طــغــیـان شــو

بــه ضــدّ ظــلــم بــه افــغــان شـــو!

بــیــا بــا هــــم کــه صــف ســـازیــم

ســـــــــر ِ مـــلاّک هــــدف ســـازیــم

بــنــــــای بــــاغ بــــــــر انـــدازیــــم

ز نــــو بــــاغ دگــــــــــــر ســــازیــم

دران بــــــــــــــاغ نـــویــــــــــــن مـا

یــکـــــــــــــــی اوج و زمــیـــــن مـا

 

 

...

 

نــه انـــــدر آن مــقـــــامــــات اســت

فــقـــط عــــدل و مـســــــاوات اســت

 

* تمیم (حکمت) مصلح

Tameem “Hekmat” Moslih, Melbourne – Australia (2009)