برج زهرمار
 
--------
چنگ استقلال
چنان در بحر شب سیال گشتیم
که موج بردگی را بال گشتیم
سروکاری به آزادی نداریم
خلاص از چنگ استقلال گشتیم
------------------

تخم آتش

به هر بازیگری سمپات گشتیم

زکشتِ  تخم آتش مات گشتیم

چرا بُردی برای زندگی نیست؟

چسان ازرنگ هستی کات گشتیم؟

-----------------

 

دید اندیشه

زریشه جزجفا پیشه ندارند
ویاازتخمِ دل ر یشه ندارند
تحجرراچنان همسنگرانند
 
که تاب دید اندیشه ندارند
---------------

سوال

درین کوچه امیدِ بی غمی کو
زیادیِ جنایت را کمی کو
ازین اهریمنان دارم سوالی
شما کوُ ونشانِ آدمی کو

--------------

سلطان ندا
نماد رویش سبز شماییم
به رمز وراز هستی آشناییم
سری در خطهِ فریاد مازن
که سلطان سرافراز نداییم

------------------

برج زهر مار
 
نشان جهل  وتمثالِ شرارند
بروی گردن دل بار بارند
خدایی حال مردم راگرفتند
مگرتصویر برج زهرِمارند
-----------------------------

جادهِ اندیشه

 

بیا تاگوش خودرا کرنسازیم
برای  رهزنان سنگر نسازیم
دوچشم جادهِ اندیشه هارا
زخونِ بیگناهان تر نسازیم
--------------------

آتش وخاکستر
بپا تاناکسان سنگرنسازند
زخو نِ  ماجهان را ترنسازند
بیا تا آتشی سوزنده گردیم
که مارا   خاک خاکستر نسازند
.............................
صدای نارسا
دلِ این کودکان آیینه رنگ است
نگاه تک تکِ اینان قشنگ است
ولی د ردا میان سینهءِ ما
صدای نارسای سیل سنگ است
------------

بنیاد باد
زهوی دیگران مغرور گردی
به هر سو وزوزِ ناجور گردی
اگر بنیاد باد از پا در آمد
همآ غوش کدامین گور گردی
…..............................
 
بادار جفا
چه کردی بادلِ شادِمحبت
زدی آتش به بنیادِ محبت
غلامِ دستِ آن فکرم که گیرد

ز بادارِ جفاد دادِ محبت
-----------------

 

نورالله وثوق
wosuq@live.de

 
20/4/2009