فرزانه  ف   

 

                                              ای عشق ...

 

 

 

 

 

ﻡﺭﺍﺩ ﻪﻠﺻﺎﻓ  ﻥﺎﻬﺟﻭﺩ ﺮﻫ ﻮﺗ ﺯ  ﻖﺸﻋ ﻯﺍ

ﻡﺭﺍﺩ  ﻪﻠﺑﺍو به تن  مﺧﺯ  ز ﺭﻭﺩ شــــو

 

ﺪﺷ  ﻢﻨﺘﺴﯾﺯ  ﻢﻫ ﺮﺳ ﻮﺗ  ﺎﺑ ﻪﮐ ﺭﺎﺑ هر

ﻡﺭﺍﺩ ﻪﻠﺻﻮﺣ دگر ﻪﻧ  ﻰﻧﺍﺮﺑ با کینه

 

ﻢﺷﻭﺩ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﺧ ل دل ﺎﺒﻧﺩﻪﺑ ﺮﻤﻋ ﮏﯾ

ﻡﺭﺍﺩ  ﻪﻠﻓﺎﻗ  ﻮﻧ  ﻩﺍﺭ  ﻦﯾﺍ ﺭﺩ ﺭﺎﺑ ﺮﻫ

 

 زیار تگه تو بندی  دلم  بستم و رفتی

ﻡﺭﺍﺩ ﻪﻠﺻﺎﻓ گرﺩ ﻪﮐ ﻞﻓﺎﻏ ﻯﺪﻣﺍ ﺮﯾﺩ

 

ﺪﯾﺎﺸﻧ ﻯﺭﺎﯾ ﻯﺮﺳ  وﻰﺒﯾﺮﻏ ﻪﮐ  ﻰﺘﻔﮔ

ﻡﺭﺍﺩ ﻪﻠﺑﺍ  ﻝﺩ  ﻪﺑ  ﻮﺗ  ﺯﺍچکنم   ما

 

15.06.2009  

 

 

 

 

فرزانه

 

 

حضور تو . . .

 

 

 

یک لحظه

             حضورت

                       و نگاه تو 

         دل خسته از سفر مرا

                              به شهر رویای می کشاند

که سنگ فرشش ستاره هاست

وآسمانی

           در پای دلم می ریزد

 که نه به رنگ دیروز است و نه امروز

 

                                  و تنها

                                 ترا

                                      مرا   

                                             و فردا را

 

                                                     با خود حمل میکند . 

 

29 می 2009

 

 

 

فرزانه فارانی

 

 

دلتنگم . . .

 

 

 

 

 

دل تنگم  از سکوت

دل تنگم از سرودِ سکوت ستاره ها

دل تنگم از نگاهِ غریبانۀ  دلم

 در چشم شیشه  پاره  ایینه  های شهر

                       همچون خدای یکه و تنها

                                 تصویری  در  سرود و سکوت

                                                    و ترانه ها

                                                   ایستا ده  در برابر دیوار.

 

26 جون 2009