ک . پیکارپامیر- تورنتو

05-07-09

 

امداد مالی امریکا به پاکستان و واکنش مطبوعات آن کشور

 

هفته نامه ی اردو زبان " عوام"  چاپ تورنتو، طی سرمقاله ی تاریخی سوم ماه جولای 2009 میلادی خویش مطالبی را پیرامون کومکهای ایالات متحده  ی امریکا به پاکستان و شرایط ارائه شده  درقبال آن نگاشته است که دارای نقاط جالبی از دیدگاه مطبوعات آن کشورمی باشد. اینک، ترجمه ی دری سرمقاله ی مذکور تقدیم می شود:

" در قبال مساعدت های مالی ایالات متحده ی امریکا برای پاکستان که به منظور جنگ علیه تروریسم صورت می گیرد، برای مردم نوید هایی می دهند، اما، اکنون شنیده می شود که حکومت امریکا غرض تنظیم دخل و خرچ مساعدتهای وعده داده شده، مفتشین عمومی خودش را تعیین خواهد کرد.  باساس اظهار یک منبع  وزارت امورخارجه، امریکا و پاکستان به این فیصله رسیده اند که غرض تفتیش و کنترول امداد مالی منظورشده، مامورین کنترول کننده ی عمومی امریکا برای پاکستان مؤظلف خواهد شد.  قرار اطلاعات حاصله، یکی از این کنترول کننده ها ازطرف  وزارت خزانه داری و دومی آن از سوی اداره ی بین المللی امریکا برای توسعه و پیشرفت تعیین خواهند شد.  مساعدت های مالی یی که ظرف ده سال گذشته از سوی امریکا برای پاکستان صورت گرفته، گفته می شود که در راه های مورد نظر به مصرف نرسیده است . بهمین دلیل است که این بار،  دو تن از مفتشین  و کنترول کننده های امریکایی تعیین میگردند تا بدانند که آیا پول های امدادی واقعا در راه مقاصد تعیین شده به مصرف می رسد یا نه ؟  تا هنوزمعلوم نیست که این مفتشین امریکایی در اسلام آباد مقیم خواهند شد یا در رفت و آمد خواهند بود ؟  از حادثه ی 11 سپتامبربه بعد که جنگ آغازشده، ایالات متحده برای  حاکم سابق ( پرویز مشرف) و حواریون وی امداد های عظیمی به عمل آورده و موصوف هم به خاطر حصول دالر، پاکستانی های معصوم  را به نام تروریست به جانب امریکا تحویل می داد. اکنون که حکومت جمهوری { ملکی} رویکار آمده، گفته می شود که امداد های قبلی هرگز به حساب ملت واریز نشده ،  تنهاحاکم سابق از این رهگذر توانمند گردیده است . ایالات متحده ی امریکا به خاطر پیشبردجنگ در سوات و مالکند و همچنان عملیات ضد بیت الله محسود، به خوشی پذیرفته است که به پاکستان کومک کند، اما می خواهد مطمئن شود که مجموع پول هایی که از طرف امریکا به پاکستان سرازیر می شود، در راه سرکوبی موثر تروریسم به کار گرفته می شود.   حالا،   حکومت پاکستان مجبور است  به خا طر جنگ علیه تروریسم ،  امداد امریکا  را حاصل نماید. قبلا،  شرایط امریکا غرض کومک برای پاکستان به این دلیل قابل پذیرش نه بود که حکومت " مشرف "  در اقدامات آشکار و مؤثر، نا توان بود، ورنه " مشرف " باید شرایط امریکا را با دو دیده می پذیرفت. دلیل آن این بود که جنگی که اکنون بنام جنگ ما مسما شده از سوی افغانستان ایجاد شده و باید ایجاد کننده های آن شناخته شوند که عبارت اند از هند ، امریکا  و اسراییل می باشند.  نتایج جنگ ده ساله برای پاکستان  آنقدرزیان بار بوده که اکنون پاکستان مجبور می شود امداد خارجی را بپذیرد. (؟!)  به همین سبب است که حکام ما از دوستان اتحادیه اروپا طلب کومک مینمایند.  امریکا قبلا پرداخت وجه  1.9ملیارد دالر را وعده داده و کانگرس آن کشور در روز های اخیر مقدار این پول را به سه قسط  پذیرفت و گویا با اینکار " احسان عظیم " را برای پاکستان انجام می دهد،  ولی از سوی دیگر غرض تنظیم و کنترول امداد مذکور، مفتش و کنترول کننده تعیین نموده بدین گونه، عدم اعتماد شان در برابرحکومت پاکستان را به نمایش می گذارند. مردم پاکستان هیچگاه   حصول قرضه های مشروط خارجی را به نظر مساعد نه می نگرند، ولی برخلاف، حاکمان گذشته  و موجوده چنین قرضه ها را با خوشی می پذیرند.  زیرا پول قرضه  به جیب های شان می رود.  آنها در قبال این قرضه ها هیچ مسوولیتی احساس نه میکنند، چونکه سود آنرا مردم پاکستان می پردازند.  درچنین وقتی که امریکا در برابر تروریسم داخل نبرد است ، معلوم نیست که این کنترول کننده گان  درحقیقت مصروف چه کار هایی خواهند بود؟  هنگام اخذ قرضه، هیچگاه از ملت پرسیده نه شده و نه میشود که چرا اینقدر قرضه را حاصل می کنند و این پولها به کجا می رود؟  پس از هفت سال حکومت آمرانه و احیای نظم جدید، مردم منتظر بودند که شاید حالا حاکمان کشور به هوش آمده و مطابق به تقاضای عوام اجراآت خواهندنمود، مگر افسوس که هنوز هم کاسه لیسی در برابر امریکا وجود دارد.  عملیات نظامی در سوات، وزیرستان و مالکند هرگزخواست مردم نبوده است ، در حالیکه باید در چنین حالات رضایت مردم حاصل گردد.  انتصاب ماموران کنترول کننده ی امریکایی برای پاکستان نه تنها مغایر وقار و استحکام کشور می باشد، بلکه ثابت کننده ی این نکته نیز است که حکام پاکستان اصلا قابل اعتماد نیستند، بنابران نباید انتصاب کنترول کننده های امریکایی در پاکستان پذیرفته شود، باید به امریکایی ها فهمانده شود که امداد آنها میسر باشد یا نه، چنین شرایط را قبول نه دارند. زیراتعیین مامورین امریکایی غرض نظارت و کنترول، خلاف امور داخلی ما بوده و همان طرح کمپنی هند شرقی را زنده می سازد.  بنابران، حکومت نباید آنرا بپذیرد.

یادداشت مترجم :  چنانکه خوانند ه های عزیزملاحظه می فرمایند، پاکستانی ها هم به میخ می زنند و هم به نعل. ازیکطرف میگویند از وضعیت بد اقتصادی در کشور شان رنج می برند و به امداد ( آنهم امداد ملیارد دالری) امریکا و جهان نیاز دارند و از طرف دیگر،  حتا هیچ گونه کنترول بالای نوع مصرف آنرا هم نمی پذیرند و آنرا " مداخله " در امور داخلی پاکستان می انگارند. آنها همچنان اعتراف مینمایند که پول های پرداخته شده ی قبلی به جیب حکام پاکستانی رفته است و از طرفی، تنظیم مصارف و کنترول دخل و خرچ آنرا در آینده  " مداخله در امور داخلی " کشور شان می دانند.  مضحک تر از همه اینکه برخی ازپاکستانی ها متأ سفانه  ، جنگ کنونی درپاکستان و موجودیت نا آرامی ها را به گونه ی بیشرمانه یی از جانب افغانستان وانمود می کنند، درحالیکه همه گونه  جنگ ، بازی و  خونریزی پس از تجاوزنظامی روسیه ، عمدتا ازخاک پاکستان نشأت کرده و به سوی افغانستان فرستاده شده است . ایجاد " تنظیم " های متعدد اسلامی متعصب در دوران جهاد، به راه اندازی جنگهای وحشت ناک در شهر کابل،  ایجاد گروه خونریز دیگری بنام " طالبان "  و نیز جلب ، پرورش و مسلح سازی عناصر تروریست عربی  و چچنی و . . . ناشی از سیاست های غلط و خصمانه ی حکام پاکستانی در همسویی با قدرت های استعماری دیگر بوده است ، چنانکه زداری رییس جمهور پاکستان اخیرا ، طی مسافرتی به واشنگتن ، رسما اعتراف کرد که حکومت پاکستان در ایجاد طالبان نقش عمده داشته است . پس ، باید در قبال گفتار ها ، تحلیل ها ، حرکات و سیاست های جانب پاکستان هشیار بود .  (پایان)