آقای رهرو سلام به شما و یاران شما!                           

شما که بنام رنج های مقدس خاطرات صدارت وزندان جهنی پل چرخی راکه مالامال ازفرزندان  شجاع وآزادی خواه کشورت بود،نوشتی وچهره های کفتار گون جنایتکاران خلقی وپرچمی را برملاکردی،آنچنان که خواب از چشمان آنها پریده  ودیوانه وار هرطرف میدوند.                                                   

چند روز پیش نوشته ای را درسایت کابل پرس دیدم که سراپابا تهمت های خاد  مآبانه و خاینانه رنگ یافته بود، شکنجه گران اینبارعلیه نسیم رهرواین فرزند  واقعی مقاومت افغانستان،دست به توطیۀ انترنتی زده اند . من باشناختی که از نسیم رهرودارم .خیلی به روشنی میدانم که او قسمتی از عمر و جوانی خودرا درزندان روسها و ایادی آن سرفرازانه گذشتانده است و لحظه ای هم از مبارزه علیه استبداد،نابرابری، اشغال، دم نگرفته است و تاهنوزهم مانند انسان های متعهد بخاطر آزادی انسان تلاش میورزد.  چرندیاتی که توسط یک عضوکا جی.بی یعنی رزاق عریف (ویا کس دیگرزیرنام عریف)نوشته کرده است فقط می تواندخاک را از روی جنایات خاد بتکاند وبس. در نوشته مشاهده می شود که چطوراین جنایتکاران به جنایت،جاسوسی، وطنفروشی، شکنجه کردن واعمال غیرانسانی خویش مباهات می کنند، وبار سنگین جنایت خویش را رذیلانه بالای دیگران بار میکنند،تمام جنایتکاران ونامردان از موش خانه های تاریک  سربلندکرده، دست در دست هم داده. وقربانیان جنایت خود را دوباره شکنجه میکنند.                                                                                                  

نسیم رهرو بانگارش رنجهای مقدس،بدون شک نقاب را ازرخسارخاد و حزب وطن فروش می اندازد، خادیست ها هم مینویسند تا اینکه حق سکوترا در راربطۀ افشای جنایتکاران از وی بگیرند،اما کورخوانده اید ای خادیستان. چنانچه هرکدام آنها سند محکومیت خود رابرای مردمیکه جگر گوشه های شان توسط این باند جنایت پیشه سربه نیست شده اند اعتراف کردند، باید  وارثین شهدا علیه آنها اقامه دعوا نمایند ،تا این جنایت پیشه گان آدمکش وهمسالکان آنها به چنجۀ قانون سپرده شوند، وبه سزای اعمال غیرانسانی خود برسند که باردیگراین جنایت پیشگان با این بی شرمی نمک برروی زخم های داغدیدگان نپاشند.  

             آقانی رهروراهت ادامه باد       به پیش به سوی افشای جنایتکاران 

 

 

عبدالسلام دهقان                      

   جولای  ۲۰۰