سر افرازی ذلت 
---------
 
موج سبز
مروری اقتدار باهمی را
چه می جویی مزاجِ دم دمی را
پذیرا شو میان جادهءِدل
حضور موج سبز مردمی را
------------------

فلتر

دلِ ما درهوای رهزنی نیست
دلِ ما اینقدرها هم دنی نیست
ازین فلتر نهادنها چه حاصل
که سایت فکرِما هک کردنی نیست

---------------

سر افرازی ذلت

زجا  پا شوملالت رابیاموز
سر افرازی ذلت رابیاموز
 
شرارت رابه هرسو منتشرکن

شکافِ بین ملت رابیاموز  

-------------  
 
الفبای ملالت
ازین دولت داوُ ولت رابیا موز
پذیراییِ  ذلت را بیاموز
زدرس مکتب اوتا توانی
الفبای ملالت رابیاموز
-------------------
دزدوصاحب خانه
به بالا - هرسرافرازی که بنشست
شداز خون دل آیینه ها مست
درینجا هرچه صاحب خانه دربند
که عارض پیش قاضی هرچه دزداست
------------------

فکر قطره ها
شود کز نقطهءِ ِخطی بسازیم
زفکر قطره ها شطی بسازیم
چرا با موج سبز همسو نگردیم
چرامُردابِ منحطًی بسازیم
----------------
آزاده میر

 سر آغازِمسیری را بجویید
رهِ روشن ضمیری را بجویید
پیِ هر مرده فکری تاکی وچند
یکی آزاده میری را بجویید
------------------ 

طرحِ باغ
درین وادی نه بارانی نه کشتی
ازین دوزخ  گذر کن دربهشتی
ز رنگِ    دلپذیر  خامهِ عشق
بریزان طرحِ باغِ  سرنوشتی
---------------------
عقدِ  آشنایی
 
به رنگ بزم دل ها جامه ات کو
سرود دلکشِ هنگامه ات کو
پیِ    امضاءِ   عقدِ  آشنایی
دل آویزی سبزِ خامه ات کو
 ---------------

وحشتناک
بلای جان هرناپاک ماییم
میان چشم نفرت خاک ماییم
  
به کوری  نگاه هر چه هرزه
یکی طوفان وحشتناک ماییم

-------------------


بحران بی ننگی
بیا کز فقرِ فرهنگی گریزیم
ازین بحران بی ننگی گریزیم
بزور بازوی بمب افکن دل
زچنگ جانی جنگی گریزیم
--------------

نورالله وثوق
3/4/1388
 
تلاش کرگسان
---------
سحر فکران
شب اندیشان که گفتی ورشکستند
سحر فکران مارا پرشکستند
به پای هرچه دیو ودد که دیدند
غرورملتی را سرشکستند
 ...........................

خاکریز خویش
چه خوش گر بردهء هر در نگردیم
تلاش کرگسان راپرنگردیم
 
هلا تا خاکریز خویش باشیم
برای دیگران سنگر نگردیم
........................
 
دندان روی دندان
پیاپی مایه ازجان می گذاریم 
تماشاکن چه آسان می گذاریم
چنان دردِ طمع ماراگرفته
که دندان روی دندان  می گذا ریم
-----------------
جلودار ترور
مگر از دودمان بوف کوری
که بیزار از سرودِ نسل نوری
به شام شومِ وحشت خو گرفتی
سپیدی را جلو دار تروری
.....................
تلخۀِغیرت
جنایت راپیاپی باریابی
چه رهکاری ازین ادبار یابی
 
نداری تلخۀِغیرت که خودرا
 
به روی گردن ما باریابی
-------------------
 
نوار کهنه
سرِبی پاوسرسرورنگردد
به هرسر رهزنی رهبرنگردد
به موسیقی اینان دل مبندی
نوار کهنه هردم سرنگردد
.....................
مثبت ومنفی
نوشتم مثبت ومنفیش خوانی
یکایک گرگهارا میش خوانی
 
الا  مشاطۀِ اندیشۀِ شک
چرامارا به کیش  خویش خوانی
...........................
بسترِتب لرزه
چنان چون باد صرصر هرزه گشتند
چمن را بسترِ تب لرزه گشتند
بسوی خُمّ رنگی ره سپردند
شغالان شیرهای شرزه گشتند
................... 

آنسوي فرداها
جهان آرزو را كهكشانيم
ضمير عاشقان و عارفانيم
بیا کشتی دل را همرهی کن
كه تا آنسوي فرداها برانيم
------------------
مسافرهای اشک
دلم باند فرودگاهِ فغان است
هوا پیمای آتش را زبان است
مسافرهای نازش اشک وناله
دلم خالی زبوی ارمغان است
----------------
گولاییِ  عشق
پس از تو آه زخمینی  بجاماند
سکوتِ سردِ سنگینی بجا ماند
 
تَکر کرد م سرِ گولاییِ  عشق
مرا غمهای رنگینی بجا ماند

 

 رباعیات امروز
 -----------

لباس رهبری

در شهر من از دیو پری می سازند

وز زاغ و زغن کبک دری می سازند

بر قامت هر بی سر و پا راهزنی

صد گونه لباس رهبری می سازند

…....................................

ترازوی هوس

بر شانه ی ما بار صفا سنگین است

گلوا ژه ی احساس خدا سنگین است

آ نجا که ترازوی هوس در دست است

آوای خوش فرشته ها سنگین است

….....................................

.همپای تبر

همپای تبر راهی سروستانیم

تاجان ز طراوت چمن بستانیم

و رد لب هر زاغ و زغن گردیدیم

ما راوی تلخ یک هزار دستانیم

…..........................................

طبع مشتری.

زانروز که از خویش بری گردیدیم

شاگرد کلاس دلبری گردیدیم

از بس که به ساز این و آن رقصیدیم

بایسته ی طبع مشتری گردیدیم

…..............................................

بازیچه

با عشق اگر چه رو برو گردیدیم

سنگ سر راه گفتگو گردیدیم

در کوچه تمام بچه ها می گویند

بازیچه ی دستان عدو گردیدیم

…...........................................

تباهی اندیشه

اندیشه ات از ریشه تباهی دارد

در دست هوس تیشه ی واهی دارد

در ماتم ارباب صفا خندان است

دیوار و در شهر گواهی دارد

…...........................................

پهلوی بهار

با سنگ سر راه نشستی ای باد

پهلوی بها ر را شکستی ای باد

آتش به تنت باد که در گلشن ما

در را به رخ چلچله بستی ای باد

…...............................................

 

پهنا ی حلاوت

تا دیده ی ما همدل دریا نشود

توفیق رفیق طالع ما نشود

تا دست به دست قطره ها نسپاریم

پهنای حلاوتی هویدا نشود

….................................................

.راه دیگران

چشمی که به راه دیگران می دوزیم

بر جان خودی تیر و کمان می دوزیم

با تار کسان نقشه ی رسوایی ماست

هر پرده که بر چهره ی جان می دوزیم

…......................................

داروی شفا

سر مایه ی شادی شما گردیدیم

تا با غم خویش آشنا گردیدیم

زین نسخه که بر مردم ما پیچیدید

بیزار ز دار وی شفا گردیدیم

 

 


 

---------
 
مداری

 ----------
خانهِ بی صاحبِ
مپنداری که دردم بی نشان است
ضمیر کوهِ دل آتشفشان است
میان خانهِ بی صاحبِ ما
شده دیری که مهمان میزبان است
------------------

سفر
پی فریاد مردی پاگذارید
به میدان نبردی پاگذارید
سفر بد نیست اما تکسواران
به کوی رهنوردی پاگذارید
-------------
ایدز نژاد
پزشک کوچه ی ما کج نهاد است
پی تزریق ویروس فساد است
بخون این گذر سوگند یاران
نگاهش ناقل ایدز نژاد است
.........................
 
   بچهِ  فلم
درین کانال سریالی   که جاری است          
سراپاصحنه های  شرمسا ری است
 
بیا  تا لخت  و     عریانت  بگویم
 
که نا م بچهِ   فلمش مداری است
 ...........................

کانال داغ
هوای شهرآه من چه سرد است
سر هرکوچه طوفانی بگرد است
صدا برد ر فریا دِ نگاهم
زکانال  جها نِ داغ ودرد است
…................................
گشتی کج
کج اندازان سرِ لج را گرفتند
سراغِ کُشتی کج را گرفتند
مشو غافل زپی لنگی که دستی
فریبِ نامروج را گرفتند
..............................
چرخ و چنبر
بیا تا سینه را سنگر بسازیم
برای این همه تن سر بسازیم
سرودی آنچنان از دل برآریم
که چرخ ناله را چنبر بسازیم
...........................
چشم مزرع
تورا ازنوهوای امتیاز است
دودستت پیش مردوزن دراز است
  
دَرَو کن آنچه رادیروز کِشتی
که چشم مزرع ما بازبازاست
-----------
جنایت یا عدالت
جنایت را عدالت نام کردیم
وطن را صحنهِ اوهام کردیم
چه کس خواهد فرود آورد روزی
الاغی را که ما بربام کردیم
---------------------
تردستان
وطن را  ازته جان  می پرستم
که مدیونم بدو تازنده هستم
ولی ترسم که تر دستانِ ناپاک
بریزند آب پاکی روی دستم 
-----------------------
وجدان جهان
درینجا دور باطل یکه تاز است
به جز حق آنچه میخواهی مجاز است
تریبونِ دلم دارد پیامی
که وجدا نِ جهان  درخواب ناز است
-------------------

نورالله وثوق
13/4/88

wosuq@live.de

 


 

..........................

نورالله وثوق

 

wosuq@live.de

27/3/1388