بله دقيقاً سراب است!

نویسنده:محمدمیرزایی

 

(سراب) محصولی ازکارکردهای هنری وفرهنگی سال 1387 ه.ش کانون فرهنگی وهنری سیمرغ فیلم درهرات است.

"<سراب> فیلمی است که یک ساعت وپانزده دقیقه رادربرگرفته ودرشهرباستانی هرات تصویربرداری شده است. سراب به موضوع اجتماعی پرداخته است،موضوعی که ازچالش هاومعضلات اصلی واساسی جامعه افغانستان به شمارمیرود،فقروبیکاری که پیامدهای بسی ناگواروغیرقابل پیشبینی رابرای خانواده ها وجوانان کشوربه بارآورده است وباگذشت هرروزازلایه های مختلف جامعه قربانی میگیرند.

سراب سرگذشت قسمت ازعمرعلی رابه تصویرمیکشد که یک مادردارد ویک خواهر،پدرش درجنگ علیه اشغال گران وطن به شهادت رسیده است وسرپرستی خانه به عهده مادرش است،علی دورفیق دارد به اسم های جواد وصمد،رفقای علی که درعین وقت هم صنفی هایش نیزمیباشد بچه های کم علاقه وبی توجه بدرس وتعلیم است ولی علی آدم لایق ودرس خوان است،لیاقت وتلاش اوباعث شده که اول نمره صنف باشداما انس که نسبت به صمد وجواد داردکم کم روی علی هم تاثیرمیگذارد وروزهای رابجای اینکه مکتب بروند درپارک های شهرمیگذراند،بعد ازچندمدت صمد وجواد تصمیم ایران رفتن رامیگیرندوعلی رانیزباتلاش ووسوسه های زیادباخودهمنوامیسازد.

آنهادردام فریب کسانی گرفتارمیشود که به بهانه ای ایران بردن میخواهندازآنها سوأاستفاده کرده وپول بدست آورند،اماباآگاهی که آنها ازفریب خوردن شان حاصل میکنند فراربه فکرشان خطورمینمایند که درجریان فرارصمد کشته میشود وجواد وعلی دوباره به خانه برمیگردند".

دراین فیلم به وضاحت نشان داده شده که تمام مردم واقشارمختلف جامعه افغانستان درجهادافغانستان وجنگ علیه روس ها واشغالگران درنقطه نقطه کشورشرکت داشته وآزادی کشورازچنگ ارتش سرخ شوروی مدیون زحمات وتلاش های تمام مردم افغانستان بوده است.نتیجتاًاین کشورمتعلق به تمام کسانی است که تابعیت آنرادارند ومتوانند درهرنقطه آن که خواسته باشندزندگی کنندبدون درنظرداشت اینکه متعلق به کدام قوم،زبان،مذهب،نژاد و... است.فقروبیکاری که ازمعضلات جدی جامعه به شمارمیروند محوراصلی این فیلم رابخوداختصاص داده است وبخوبی واضیح گردیده که چگونه این پدیده های نامیمون که درپیوند عمیق باهمدیگرقراردارندجوانان ونوجوانان رامجبورمیکنند تابه کارهای دست بزنند که هرگزازعواقب آنها باخبرنیستند ونمیدانندکه پایان راه که انتخاب کرده است به کجامی انجامد.

زهراکه درنقش خواهرعلی روی صحنه می آید ازنکات قابل توجه دراین فلم است،اوبخوبی توانسته است که باسن کمش خوب نقش بازی کند وتوجه بیننده راجلب نماید واحساس متناسب بانقش خودرابه بیننده انتقال دهد.

ازنکات بارزدیگردراین فیلم تصویربرداری آن است که خیلی تمیزوشفاف است،صداگذاری هم ازکیفیت بالابرخورداراست وازنقاط قوت این فیلم به شمارمیرود.باهمه خوبی های که دارددرقسمت آخرآن بسیارغیرتخصصی عمل میشود وپولیس باکمال ناآگاهی وبی توجهی جسدصمد رابه پوسته انتقال میدهند بدون اینکه کوچکترین توجه به علل وعوامل آثاروشواهد جرمی بکند بسیارسطحی وبی باکانه وعادی برخورد میکند.

درکل تماشای این فیلم آینده روشن ویک سینمای موفق رادرآینده برای بیننده نویدمیدهند که جای بسی مسرت وخوشحالی است.

درنهایت جادارد که ازبازیگران موفقٍٍٍ این فیلم به عنوان یک فرهنگی وهنردوست وآشنابادردونیازهای جامعه خود کمال سپاس رادشته وتوفیقات هرچه بیشتربرای شان آروزوکنم وبرای همه ای شان به خصوص آقای میرزایی کارگردان موفق این فیلم تبریک بگویم.

البته ناگفته نباید گذاشت که این فیلم توسط قربانعلی میرزایی بامشاوره خانم منیره هاشمی وعبدالحکیم هاشمی نوشته وکارگردانی شده است.

آنانکه دراین فیلم نقش آفرینی کرده است:

روح ال...علیزاده،مریم حسینی،حلیمه هاشمی،حسین عباسی،مرتضی میرزایی،حسین احمدی،سیدمصطفی هاشمی،سمیه حسن زاده ،رضاعلیزاده،سیداصغرحسینی ،محمودتوسلی،سیدمرتضی یوسفی،حبیب ال... غلامی،علی خان محمدیان،مهدی میرزایی،نصرال... رحیمی،علیرضااحمدی،عبدالقیوم رحمان شاه،سخی داد یاوری،حسین مجاهد،قاسم رضایی،علی مجاهد ورحمت ال....