19 مورد شکایت نمایندگان مردم علیه نامزدی کرزی

جمعه, 01 جوزا 1388 22:23 مدیریت

8صبح، کابل: تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه ی کشور روز پنج شنبه، با حضور در کمیسیون سمع شکایات انتخابات، رییس جمهور کرزی را به نقض قانون اساسی کشور متهم نمودند، و به دلیل نقض قانون اساسی توسط وی، علیه نامزدی وی اعتراض کردند.

این نمایندگان کسانی بودند که پیش از این نیز ادامه ی کار رییس جمهور کرزی بعد از اول جوزا را غیرقانونی خوانده بودند و در این زمینه، از رییس جمهور کرزی خواهان فرستادن طرح قانونی برای پرکردن خلای قدرت در پارلمان کشور شده بودند.

این نمایندگان، شانزده مورد نقض قانون اساسی توسط رییس جمهور کرزی را لیست کرده و آن را به کمیسیون سمع شکایات انتخابات تقدیم کردند.

این نمایندگان با تقدیم اعتراضیه ای که می گفتند حدود 70 نماینده ی ولسی جرگه آن را امضا نموده اند، گفتند به این خاطر به کمیسیون سمع شکایات انتخابات آمده اند تا مردم افغانستان جرات یابند و در مقابل بی قانونی ها و نقض قانون صدای شان را بلند کنند.

سردار رحمان اوغلی، یکی از این وکیلان گفت هرچند تعدادی مردم فکر می کنند این کمیسیون کاری در این زمینه نمی تواند، اما گفت می خواهند که مردم افغانستان در قسمت رقم خوردن سرنوشت شان آگاه باشند.

همچنان این نمایندگان گفتند در روزهای آینده شکایت های دیگری که از کمیسیون مستقل انتخابات و آقای رییس جمهور کرزی دارند را نیز ارایه خواهند کرد.

داوود سلطان زوی گفت کمیسیون سمع شکایات دریچه ی کوچکی برای شکایت های مردم باز گذاشته است و شکایت ها زیاد است. به گفته وی کمیسیون انتخابات و بخش های دیگر حکومت کارهایی کرده اند که ضرور است شکایت هایی در مورد آن به کمیسیون سمع شکایات برسد. وی گفت در صورتی که به این مسایل توجه نشود، مردم افغانستان رسیدگی به شکایت های مردمی را یک نمایش خواهند دانست.

ادامه ی کار رییس جمهور کرزی بعد از اول جوزا که زمان قانونی کارش به پایان می رسد، یکی از اعتراض های این نمایندگان بود.

به گفته ی این نمایندگان زمان قانونی ریاست جمهوری آقای کرزی در اول جوزا (روز گذشته) به پایان می رسد، اما وی بدون این که به مردم یا نمایندگان مردم رجوع کند، موضوع را غیرقانونی به ستره محکمه محول کرده و براساس تایید ستره محکمه به کارش ادامه می دهد. به گفته ی نمایندگان، این کار آقای کرزی، نقض کننده ی حاکمیت ملی است. زیرا در این مورد باید مردم تصمیم می گرفتند.

همچنان این نمایندگان تعویق زمان برگزاری انتخابات توسط رییس جمهور و با مشوره کسانی که از نظر قانونی هیچ صلاحیتی در این راستا ندارند، را دیگر مورد نقض قانون اساسی توسط رییس جمهور کرزی خواندند.

در اعلامیه ای که این نمایندگان به خبرنگاران ارایه نمودند، آمده است که مدال ها، نشان ها و افتخارات ملی را که باید براساس قانون اعطا شود، آقای کرزی بدون در نظر گیری قانون به دیپلومات ها و افسران غربی اعطا کرده است.

براساس این اعلامیه، آقای کرزی قوانین تجارتی را نیز زیر پا کرده است.

به گفته ی این نمایندگان یکی از موارد نقض قانون توسط رییس جمهور کرزی، استفاده از زمین های عامه می باشد. ده ها هزار زمینی که در ننگرها به نجیب زراب داده شده است، زمین شیرپور و وزیر اکبر خان که به مقام ها داده شده است، و 20 هزار جریب زمین از ملکیت قول اردوی قندهار به برادران آقای کرزی به قیمت زمین زراعتی، از موارد عمده ی این نقض شمرده شده است.

نمایندگان معترض ریییس جمهور را به نفاق اندازی متهم کرده و نیز گفتند که از پدیده ی کوچی گیری استفاده ی سیاسی نموده و هنوز هم معضل کوچی ها حل نشده و برای نیازمندان نیز مسکن داده نشده است.

آزادی جنایتکارانی که دست شان به خون مردم آلوده است و به صورت مکرر حقوق بشر را نقض کرده اند، دیگر مورد اعتراض این نمایندگان علیه رییس جمهور کرزی بود.

در همین حال، گرنت کپین، رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، گفت که آنها براساس خطوط کاری و صلاحیت های شان همه شکایت ها را از هر نهاد و فردی که باشد، بررسی نموده و تصمیم می گیرند. اما به باور آگاهان، این کمیسیون کاری در این زمینه کرده نمی تواند. زیرا آن طور که مسوولان این کمیسیون بیان کرده اند، این کمیسیون نمی تواند در رابطه به این موراد به شکایت ها و اعتراض های مردم رسیدگی کند.

8  صبح