درخت و تبر

دزدان  شهر ما  چقــدر خیــره  سر  شدند

حالا  به  فـــکر  غارت  مــال  پدر  شدند

از قُمه و فشنگ  و  تفنگ دل  بریده   اند

این  روز ها  به  فکـر  پلان  دیگر  شدند

ابلیس گونه  در  رگ  هر  هموطن  روند

بگـــرفتـــند قـلم  و  سـراپا   نظــــر شدند

بازی  به خون  مردم   بیچاره  کرده  اند

امروز خواستـداری  عدل  عمــــر  شدند

کوران، دست  هم  به  شب  تار داده  اند

دیــدی چگونه  همنفس   یکدیــگر  شدند

***

اری بـــرای  کنــدن  این  ریشــه و تنــه

از این  درخت، دسته ای بهـر تبر شدند

نعمت الله ترکانی

8 می 2009