وصـیــت نـامـۀ تـــلـــخ                                

                                                                   دستان تجاوز و مداخله از افغانستان کــوهستانی کـوتاه بـاد!

 

بـاروت را

در مــــزارع ســـبـز

                بـا دستان فــلــزین

                                   کـاشـتــــــــــــــنـد

 

جـــویـبـاران خــــون،

کـــه از نـاودان هـای پـولادیـن میـگــذشـتــنـد

کـشتــزاران را

                  آب دادنــــد.

 

بـا آن کــــــــه،

در هــجـــوم گـیاهــان وحـشـی

                        تـا چـشـم انــداز هـــای دور

لالـــه روئـیــده بــــود،

در وصـــیـــتـــنـامـۀ سنگـــی کــوه

و اوراق گــستـــــــــــــردۀ دشــــت

                                  نــــــــوشــتـــنــــــد:

فـــــرزنـــدان!

     تـا سـقوط کـوهـستــان ها نــزدیـک اســـت،

     مــگــــذاریـِِِِِـــــد

                      خـــون

                        در شـمـشـیــرها بــخـشـکـد.

                                     

                                  *****

هـــیـهــــات،

          هـــیـهــــات!

بـــــی آن کـــــه بــــدانــنــــد

امــتـــــــــــداد

               سـقـــــــــــوط

                        کـــوهــسـتــان هـای پــیــر را

در دشـــت هــای جــــوان.

                                                                نـجـیـب ثـاقـب. تـورنـتــو ــ  کـانـادا     اپـریـل ٢٠٠٠