گلوب ان میل- مورخ 8 ماه اپریل2009

 

مترجم :  ک . پیکار پامیر – تورنتو

 

طالبان پلان کشتن گروگان کانادایی را به تعویق انداختند

 

یادداشت ترجمان : رحمت محسود خبر نگار روزنامه ی انگلیسی زبان گلوب ان میل کانادا از پشاور، گزارشی دارد مبنی بر گروگانگیری طالبان پاکستانی و اخاذی آنها از مقامات کانادایی که در شماره ی مورخ هشتم ماه اپریل امسال به چاپ رسیده است . خالی از تأمل نخواهد بود اگر ترجمه ی فارسی دری  گزارش مذکور را به توجه خواننده گان ارجمند برسانیم .  باید متذکر شد که این گزارش بیانگر آنست که " طالبان کرام " با استفاده از اسلام سیاسی و در نظر داشت منافع شخصی ، گروهی و تروریستی خویش ، هر آنچه خواسته باشند، بدون احساس اندکترین شرم و حیا در پی انجام آن بر می آیند. چنانکه حتا  ازربودن یک زن ، خلاف دستورات اسلام و عنعنات پشتونولی  به شکل بسیار ناجوانمردانه ی آن نیز دریغ نمیکنند. اینک ترجمه ی کامل متن گزارش که تقدیم میشود:                                                                                                           "  ملیشه های طالبان پاکستانی در نواحی قبایلی تصمیم گرفتند پلان مبنی بر کشتن خانم بیورلی جیسبریج، گروگان کانادایی  را به تعویق اندازند.  شخصی بنام قاری که با گل بهادر یکی از فرماندهان طالبان نزدیکی دارد، در حالی مطلب بالا را اظهار داشت که میخواست از وی تنها بهمین نام ( قاری ) یاد شود. موضوع اختطاف خانم بیورلی جیسبریج پنجا و سه ساله ازغرب ونکوور ، به یک قضیه ی حساسی مبدل شده است و مردانی که باید  دراین مورد با صراحت  صحبت میکردند، دستیا ب شده نتوانستند.  خانم جیسبریج در یک فلم مستند ویدیویی در ماه گذشته اظهار داشت که اختطاف کننده های وی تهدید کرده اند که هرگاه تا اخیر ماه مارچ مبلغ سه صد و هفتاد و پنجهزاردالر امریکایی برای شان پرداخته نه شود، سرش را خواهند برید و مدت تعیین شده هم قبلا به روز ششم ماه اپریل پایان یافته است . خانم مذکور درماه نوامبرسال گذشته  ازمحلی واقع درمنطقه ی بنو، مربوط شمال پاکستان اختطاف گردید. مقامات محلی پاکستان، برای اختطاف کننده ها ، پرداخت وجه کمتری را در برابر رهایی موصوف  پیشنهاد کرده اند که آنهم رد شده است. مردی که ازجمله ی بزرگان قبیله بوده و در مذاکرات مربوط به این معامله نقش دارد، گفت اگرچه تا کنون در رسیدن به نهایت یک معامله ناکام مانده ایم ، بازهم وی به رهایی خانم کانادایی خوشبین است .  خانم جیسبریج به دین اسلام مشرف شده و خودش را خدیجه می نامد. موصوفه یک وبسایت ( انترنتی ) اسلامی بنام جهاد ساخته و در تابستان گذشته بحیث ژورنالیست آزاد غرض یکسلسله تحقیقات رهسپار پاکستان شد .  وقتی پیرامون خرابی وضع صحی خانم مذکور پرسیدم، این بزرگ قبیله گفت : من با موصوفه ملاقات نکرده ام ، اما بما گفته شده که او وضع خوبی نداشته و احساس ناتوانی میکند. در مورد سرنوشت ترجمان و درایورخانم جیسیریج ، نه ازجانب طالبان و نه هم ازطرف مذاکره کننده گان قبایلی چیزی گفته شده است . این دو نفر نیزیکجا با خانم کانادایی اختطاف شده بودند.  . .  سفارت کانادا در اسلام آباد، دوش به دوش مقامات پاکستانی غرض رهایی گروگان مذکور کار میکند. یکی ازاعضای سفارت کانادا گفت: " ما با کلیه مقامات مربوطه ی پاکستانی بمنظور رها ساختن (جیس) درتماس هستیم و این ، از زمره ی مسوولیت های مهم اختطاف کننده هاست تا زنده گی و اشیای مربوط به او را محفوظ نگهدارند"

یکی از مقامات حکومت ایالتی در وزیرستان شمالی نزدیک به مرز افغانستان اظهار داشت که ما هرگونه سعی و تلاش بخرچ خواهیم داد تا به هر قیمتی که شود خانم جیس را از چنگ طالبان نجات دهیم .  "   ( پایان )