نوشته : اشرف

 12-04-09

 

در باره "کی جی بی" و "کی جی بی زاده گان"

 

من هم همانند سایر هموطنان ترجمه اسناد مربوط به "کی جی بی" را با علاقمندی دنبال کرده ام. محترم دکتور سیماب کار بسیار ارزشمندی انجام داده اند. امیدوارم فرهنگیان و قلم بدستان فرهیخته کشور چون دکتور سیماب با ترجمه ها و نوشته های مستند پرده از از اسرار جنایات کی جی بی و دستگاه خاد بردارند و مردم  وطن و نسل جوان را با اطلاعات  دقیق خود آگاهی بیشتر ببخشند.

 در این میان علاقمند بودم اگر شود که خادیست های سابقه قلم بردارند وچشم دید های خود را که این همه ویرانی به بار آ ورده بعنوان تجربه منفی و بیدار کننده در اختیار مردم قرار دهند. به نظرم میامد که که این کار خادیست ها زشتی فرهنگ بیگانه پرستی را که حزب خلق و پرچم آغاز نموده و در جامعه ساری و جاری ساختند، بهتر آشکار نموده وسیله موثرو آ موزندهَ ی برای نسل امروز و فردا خواهد گردید که فرد فرد کشوربه روشنی بیبینند سرانجام بیگانه پرستی وهمدست شدن با دشمنان وطن بر ضد مردم خود و شکنجه آ نها چه فاجعه تاریخی بوده است. نوشته انجنیر یاسین فولادی  در این میان برایم بسیارتعجب انگیز بود و با لا فاصله مرا بیاد خرک بابه خرکار انداخت.

 

بیان قصه را لازم نمی بینم ولی نظرات یاسین فولادی پس از این همه فجایع که خاد و کی جی بی برای افغانستان به بار آورده و درس نیاندوزی او این ضرورت را برای قلم بدستان افغانستان ضروری میسازد که پس از این همه فداکاری های عملی و جانبازانه مردم ، اکنون فرهیختگان ما باید از آن میراث ارزشمند در عرصه قلم به دفاع بپردازند.  چرا؟ به این دلیل که هنوز که هنوز است نسل یاسین فولادی درس نگرفته و باید با نوک قلم چشمان این خادیست ها را با بیان حقایق کور نمود، تا بدانند که با ملت افغانستان بدی نمودن جای امنی برای جنایتکاران نخواهد ماند.

 

اینجا لازم می بینم جهت قدردانی از شخصیت فرهیخته و مبارز وطن دکتور سیماب یاد کنم که این سلسله کار شان بسیار بسیار ارزشمند است و هزاران چشم نوشته های شان را می خوانند. موفقیت بیشتر شان راآرزومندم و چشم به راه نوشته های بیشتر شان میباشم.  

اما به یاسین فولادی باید گفت:

چون که بد کردی بترس ایمن مباش          زآنکه تخم است آن برویاند خداش

 

پایان