ک . پیکار پامیر – تورنتو

 07-04-09

 

اندر ذکر " احوال شخصیه شیعیان "

 

راویا ن اخبار و ناقلان احوال کابل به روال اقوال  اکابرآن دارالحکومه  اظهار فرمودندی بدین منوال که  شیخکی چند از مشایح اهل  تشیع اندرون  شورای خدام الحکام  که  آنرا  فرنگیان         ( پارلمنت ) هم گفتندی  ، احوال و اطوار شخصیه  خویشتن خویش کناربگذاشتی  و حتا خواب بردیده گان حرام پنداشتی و یکسره بر " احوال شخصیه ی شیعیان " پرداختی  از روی صواب .

راویان اخبار فرمودندی که اندر استحصال ثواب من احوال شخصیه شیعیان ، شیخکی پشم آلود صاحب ریش و عمامه که گویند طویل الحرف و ثقیل الهجه نیز بودی و  این شیخ المشایخ ، پس از جهاد  فی سبیل الله که سالی چند اندر بلاد خراسان استمرار داشتی بس صعب و خونین ، الحمد الله و منها که مالک ثروتی قارونی و مکنتی طاغوتی شدی و بر سریر صدر مشایخ العظما عز اجلال حاصل فرمودی ، در شرح و بست  " احوال شخصیه شیعیان "  و اخذ  شصت و مهر  وکلای کرام فی شورای اسلامیه  پیشتار و پیشگام بودی .

بر اهل عقل و ایمان پوشیده مباد که در شرح فروعات " احوال شخصیه شیعیان " آمده که اجابت  فی ازدواج اندر سنین صغارت کامل جواز باشد و هم توفان بی لگام شهوت مردان را در هر برهه از زمان و مکان ، زنان شان سپر باید شدن ، ولو سوای اجازت نفس و سلامت روح و تن اوشان باشد. . . این شیخکان افزودندی اندر شرح " احوال شخصیه شیعیان " که مردان مسلمان شهوت ران ، جواز دارد هرگاه هر چهار شب یکمرتبه  توفان خواهش نفس اماره بر پا دارد  وازان سوی ، یعنی عاجزه ی مظلوم و مقهور او را جواز نباشد حاشا کردن و عذر آوردن اندران لمحات حساس و شور نیاز. چونکه مرد، آخر مرد باشد و مالک اراده ی چون کوه  و زن هم عاجزه یی بیش نباشد اندر دایره ی ملکیت مرد. . .

نیز گویند ، شیخان منبری و مسند نشین دارالحکومه ی کابل که رشته ی جان و لگام نفاسات اهل تشیع و تسنن اندر کف با کفایت اوشان باشد ، چنین حکم اصدار فرمودندی که مردان پیرو نفس و دوستداران توفان شهوت مجاز اند  تا دخترکان صغیر هفت ساله تا نه ساله را هر موقع که میل فرمایند ، فارغ از عقوبت گناه  اندر حلقه ی عقد خویش در آورده  از کمال لذایزبی تمایز تمتع جویند  مشروط بر آنکه متعاقبا شکرانه بجا آرند بجهت ثواب بالطاعات .

چون گفته آمد که مرد ، مرد باشد و مالک مطلق برنفس ذاتیه ی عاجزه ی خویش ، پس حق مسلم مرد دانند اصدار حکم و اظهار اجازت  در جهت خروج زوجه از خانه و یا قدغن کردن و اجازت ندادن او را که اندرین حکم  ، خیر و صلاح نهفته باشد و تردد و اعتراض بر آن نا شایست .

راویان و مخبران این هم بگفتندی که چون از قضا ، شیعیان اندر بلاد خراسان دیگر کسب علم وفهم  بنمودی بیشتر از زمانه های ماضی  ، بنابراین ، زبان بر اعتراض گشاده کردندی  و علم ها درشهر و حومه بر افراشتی اندر مذمت شیخکان شورایی و ادعا فرمودندی که آی شیخ و زاهد مسند نشین روزگار !  آخر ما انسانیم  و حقی بر ملک و مال خویش داریم و زن و فززند هم حقی برما دارند چون آزاده گان ، وشما راحالی باید کرد که   دیگر ، روز گار تیره ی برده گی و بنده گی و بی زبانی درگذشته ، این چه بی شرمی باشد از شما بخت بر گشته گان که حتا بر مسایل خصوصی ، شخصی و مخفی مان چنگ می افگنید  و ننگینانه بر خود حق میدهید تا رشته های خاص روابط بستری  و ضوابط زنا شویی مان را بر دست های نا پاک تان نگهدارید . . .  در حالیکه بیش ازاین برشما اعتماد نشاید کردن و به افکار و کردارفرسوده ی شما نباید ایمان داشتن.

 

پشت وروی صفحه ی ادراک تست اسلام وکفر

سطر قرآن  را ز کم   بینی چلیپا  کرده یی  .    

 

                                                 ( پایان )