"الهام"

 

ای خــوش آنــکــس کـــو اســـیــــــــر دام تـسـت

ســـر بـفـــرمـان ، زیـــــــر دســتــت ، رام تـسـت

تــا بــیــــــائــــی پـشـت بـامـت نــیـــمــه شــــــب

مــه نــشـــســـتــه در کـــنــــــــــــــار بــام تـسـت

در تـــغـــــــــــزل مـن رهـــیـــن عــشــق تــــــــو

ایــن چـــکـــامــه حــــاصـــل الــهـــــــــام تـسـت

زان پـــریــــــرو دل بــریـــدن ســــــــاده نـیـسـت

آخـــر ای عــقـــــل ایـــن خــیـــال خـــام تـسـت!!

از تــو مـردم دیـده "عـیـن" و "لام" و "مـیـم"

انـــتـــظار "عـیـن" و "مـیــم" و "لام"  تـسـت

بـــر کـــتــابِ قــلــــبِ (حـکـمـت) ســـــــــــر زدم

صـفـحــه صـفـحـه هـــــرچـه دیــدم نـــــام تـسـت

 

* (2009-03-23)

 

 

بــیــــا جــانــا بــهـــــم مـســتــانـه گـــردیــم

بـه زیـر سـقــف چــرخ هـمــخـانـه گـــردیــم

بـه شـــــادی و بـه شــوخــی و بـه مـسـتــی

ز غــمــهـــای جــهــان بـی گــانـه گـــردیــم

 

***

 

بـــه بـــحــــر عــمـــــر قـــد آدم خــمــیــــــــد ای وای

بـــســان مــوج  ســرش هــم شـــد ســـفــیــد ای وای

 

* تمیم (حکمت) مصلح

Tameem “Hekmat” Moslih – Melbourne, Australia 2009