"مسلط باش!"

 

شـــنــیـــدم مــن کــه صـــیــــــــــــــــــــــــــادی

بــلــنــد قــــدّ ِ چـــــو شــمــشــــــــــــــــــــــادی

بــرفــت در دشــت  بـه عــــــــــــــــــزم صــیــد

کـــه ســـــازد صــیـــد بـه رســـمــــان قــیــــــد

دران صـــحــــــــــــــــــــرا  یــکــــــی آهـــــــو

خـــــرامــیــــــدی دمــــــی هــــــــــر ســــــــــو

خــــــــــــــرام او بـــــه صـــــد تــمــکـــیـــــــن

بــــســــــی نـــــــاز و بــســـــی  شـــیــــریــــن

چــــو دیــــد ایــنــســان غـــــزالـــی خـــــــوب

بــشـــد صـــیـــــــــــاد  بــه او مــجـــــــــذ وب

چــــو دیــــد او را بــه حـــــــــــــــــــــال نــــاز

دلـــــــش را بــــــــرد غــــــــــــــــــــزال نــــاز

پـــر از حــیـــــرت غـــریــــــق شـــــــــــــــوق

بــه دل آتـــــش حــــــــــریــــق شــــــــــــــوق

بـــرفــت عـــقـــــل و بـــرفـــت تــدبــیـــــــــــر

چــســـــان گـــیـــــــرد ســپــس نــخــجــیــــر؟

چـــنــــــان  شـــــــــورَش بـه تــن افــتـــــــــاد

کــه از دســتــش رســـــــــــــــــن افــتــــــــــاد

گـــرفـــت لـــــــــــــــــــــرزه دوتــا دســــتـــش

تــپــیــــــــدن هــــــــــــــــــــــم دل مــســـتــش

چـــــــــو قـــلــــب او تـــپـــیــــدن کـــــــــــــرد

غـــــــــــــزال ْ ســـــــــاکــت شــنــیـــدن کـــرد

تـــپـــشـــــهـــــــــــــــــــــــــــای دل صـــیــــاد

بـــشــــــد بــــــــــــــــــــــــــــالا به دوش بـــاد

ســـپـــس آن را شـــنـــیـــــــــــد آهـــــــــــــــو

بـــخــــــــورد  تــــرس و رمــیـد آهــــــــــــــو

نــشــســت صــــیـــــاد بــه گـــریــــان شــــــد

بــه فـــــریـــــاد و بــه افــــغــــــــــــان شـــــد

تــهـــــــــی دســــت و بــســــــــی نــــومــیـــد

بــه وضــــــع خـــــویــش هـــمــــی گــریــیــد

ازیــــــن قـــصــــــه کــه کــــــــرد (حـکـمـت)

بـــگــیـــــر ایـــدوســت  هــمــیــن عــبـــــرت

تــو هــــر چــیــــزی کــه مــیــخـــــــــواهـــی

چــه  گـــــر مــــــاه و چــــــه  گــــر مــاهـــی

نــمــیــگـــــویــــم گـــنــــــــــــاه بــاشـــــــــــد

نــه پــنـــــــدِ مــن "مـخـــــواه" بــاشــــــــــد

فــقـــــــــط ایــنــکــــــه  مــشــــــو مـجـــذوب

مــده در دل رهـــــــــــــــــــــی آشـــــــــــــوب

بــه احـــســــــــــاســـــــــات مـســلـــط بـــاش

مـگـــــو هــیــهــــــــــــــات! مـســلـــط بـــاش

 

* تمیم (حکمت) مصلح – (2009-03-20)

Tameem “Hekmat” Moslih – Melbourne, Australia