فرشاد حسينى

25-03-09

 

آلونكهاى پناهندگان افغانى  را با بولدوزر ويران كردند

 

جمهورى اسلامي را بايد بخاطر جنايت عليه مهاجرين افغان به محاكمه كشيد

 

بنا به گزارش خبرگزار جام جم مرحله سوم طرح فاشيستى اخراج پناهندگان افغانى از ايران تحت نام " طرد اتباع بيگانه و غير مجاز"  با  تخريب آلونکهاي محقرانه آنها در شيراز به اجرا گذاشت. جمهورى اسلامى با بلدوزر به جان تنها سرپناه صدها كودك و زن و پير و جوان افتاده و بيرحمانه مانند يورش شبانه فاشيستها به منازل خارجى ها، مردم شريف و زحمتكش اين منطقه را با نام اتباع بيگانه بي خانمان كردند. طرح طرد اتباع بيگانه يك طرح آشكارا فاشيستى است كه هدفش تنها اعمال فشار و ستم مضاعف بر پناهندگان افغانى در ايران است. اين طرح قرار است ميليونها انسان را به قعر دره بي حقوقى سوق دهد. ميخواهد يك وحشت و بي حقوقى تمام عيار را بر زندگى اين انسان ها تحميل كند.

  

يك ذره از اين اقدامات و جملاتى كه هر روزه از زبان مقامات جمهورى اسلامي در رابطه با پناهندگان افغاني رانده ميشود اگر در يك كشور متمدنى رخ دهد آن فرد را به دادگاه ميكشند. زندانش ميكنند. برايش متخصص روانكاو مياورند. آموزش اش ميدهند و برايش ماهها كلاس درس ضد راسيستي ميگذارند. اما در جمهورى اسلامي اعمال اينگونه رفتارهاي فاشيستي عين سياست و قانون است

  

ميليون ها پناهنده افغانى چه كساني كه به افغانستان رانده شدند و چه كسانيكه هنوز در ايران بسر ميبرند، خود بزرگترين شاكيان جمهوري اسلامي هستند. ميليونها افغاني حق دارند و بايد جمهورى اسلامى را به دليل ٣٠ سال اعمال بي حقوقى، ٣٠ سال تبعيض و توهين و تحميل بدترين و جان سخت ترين شرايط زندگى، ٣٠ سال ساقط كردن هزاران نفر از يك زندگى انسانى، ٣٠ سال زدن شلاق اخراج بر گرده شان، ٣٠ سال آوارگي و خانه خرابى و سو استفاده هاي سياسى و اقتصادى، به ميليونها نفر به محاكمه بكشانند. ما تضمين ميكنيم در فرداي سرنگوني جمهوري اسلامى سران جمهوري اسلامي را به دادگاه بين المللى كشانده و تضمين ميكنيم دادخواست ميليونها مهاجر افغاني را در محاكمات سران جمهورى اسلامي طرح و پيگيرى كنيم.