یادواره زندان

گرسلامت بازگردم

ازدرون مرگ ها

یازدیوبدسیرت زشت ها     

یاززندان سرخ وسبزها

میکنم دیوانگی   

درجنون عشق ها 

میخروشم بازباکاروان شعله ها

هم صدابانعره هاغوغاها

میزنم آتش اندرون قصرها

بازویران میکنم آشیان جغدرا

ریشه ظلم را

میروم درآسمان صاف اندیشه ها

مرغ عشق و آزادی رابال وپرمیدهم 

میروم بابال های غصه ها

درشهری شادی آفرین قصه ها

غصه رابابال وپرآتش میزنم       

شادی رابازبال وپردیگر میدهم

 همایون ساحل

 

 

سلام واحترامات خدمت دوستان سایت مقبول گفتمان تقدیم است به امید پیروزی های بیشتر شما     

                                                                                           همایون ساحل