پیام تبریک بمناسبت حلول سال نو          

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بد ین وسیله مراتب عمیق تبریک،تهنیت وشادباش خویش رابمناسبت حلول سال نو1388 هجری شمسی ونوروز باستان به پیشگاه هموطنان عزیزومنجمله حقوقدانان وهم مسلکان ما در داخل وخارج کشورتقدیم داشته،به رسم نیاکان وبرطبق عنعنه خجسته، قدوم سال نورا مبارک میخواهد.    

 مبرهن است که مردم مستضعف افغانستان به آرزوی تاًمین صلح وامنیت ورهائی ازآفات ومصایبی که دامنگیرشان است،وتاًمین حقوق حقه شان به پیشواز سال نومیروند.  بدین روح ازبارگاهی خداوند متعال استدعا میداریم که:                                     

             ازاین فرخنده فروردین وفرخ پیک نوروزی 

            نصیب ملت افغان سعـــادت باد و پـــیروزی

 

                   بااحترام

           هیات رهبری  و رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

           پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون