فرزانه ف

 

 

 

 

 

                              پوزش

 

 

 

 

کابل!

 

عشقت  سر زمین خوبی  برای ماندن بود

 

اگر او

 

در رگهایم     شریان   نمیکرد

                                  

                                ومرا

                              

                                با خود و  از خود نمبرد

                                                   مارچ 2009