جلالی تمثالی از الیناسیون

 

داکتر علی شریعتی متفکر ایرانی که بیش از حد تحت تاثیر نظریات استادش ژان بل سارتر قرار گرفته بود، پس از ختم تحصیلاتش تلاش داشت تا از همان قانونمندیهایی که در جوامع غربی ـ که بنا به ویژه گیهای خاص خودش با آن اجتماعات وفق داشت ـ نسخه ای ترتیب و به خور جوامع جهان سوم توصیه نماید. او، هرچند خود ایدئولوژی را منحیث دستگاه از دینی که به آن به مثابه نهضت مینگریست، جدا میدانست ـ در ایدئولوژیک کردن دین بخصوص در ایران نقش ارزنده ای داشته است.   

اگرچه نسخهء شریعتی برای کشورهای اسلامی و بخصوص ایران از نسخه های توصیه شده از جانب متفکران غربی تفاوت داشت؛ مگر در ریشه یابی و تشخیص مشکلات همه در جهت واحد و آدرس واحدی  رفته و از آن زاویه هرکدام راه های حل متفاوت ازهم را پیشکش مینمودند.

آنانیکه چه باید کرد داکتر علی شریعتی را مطالعه نموده اند میدانند که چگونه شریعتی از دید اجتماعات غربی نسبت به ناگزیرکردن انسان به پذیرش فیصله هائیکه از مرجع قدرت اصدار میابند، فاصله گرفته و بیشتر به راهء حل هائیکه کشورهای بلاک سوسیالیستی به آنها متوسل شدند، نزدیک میشود. او، باوجود آنکه شیوه هایی را که کشورهای کمونیستی به خصوص در موضوعات مربوط به فرهنگ و اطلاعات به آنها متوسل شده اند توضیح و انتقاد مینماید، مگر در اخیر نسخه ایرا که برای جوامع اسلامی پیشنهاد مینماید، او را به موضعگیریهای کشورهای کمونیستی نزدیکتر میسازد؛ زیرا او نیز همچون متفکرین ایدئولوژی کمونیزم به این امر معتقد است که به تغییر انسان از طریق درونش میتوان نایل آمد. فرق میان متفکر کمونیستی و شریعتی در آنست که اولی بنا بر رعایت ارزشهای فلسفی مکتب خویش، در گفتار با آنچه میکند مخالف است، ولی بنا به اصول ایدئولوژیک، در ورطهء راهء رشد غیر سرمایه داری که از دل کمونیزم زاده شده است، گیر افتاده است. در حالیکه شریعتی در گفتار و اندیشه سخت به این امر معتقد است که انسان را میوان از درونش تغییر داد.

نمیخواهم در این بحث بیشتر وارد شده از اصل موضوع خارج شوم. اگر فرصت میسر آمد در آیندهء قریب تحت مبحث جداگانه به آن خواهم پرداخت. ولی آنچه دانستن آن در اینجا ضروری تلقی میشود آنست که علی شریعتی استعمار را اساس انحطاط جوامع کشورهای جهان سوم دانسته و آنرا به دو قسمت استعمار منابع مادی و استعمار منابع فرهنگی تقسیم نموده، دومی را استحمار مینامد که به اسیمیلاسیون منحیث پلی بسوی از خود بیگانگی منتهی میشود.

او از خودبیگانگی مردمان کشورهای جهان سوم را امر تحمیلی میداند که با متجدد سازی از طریق مسخ فرهنگی تحقق یافته است.

اسیمیلاسیون اسمیست که از مصدر اسیمیلی اشتقاق یافته و در مقام اسم تنها به معنی همگون سازی کاربرد دارد و در مقام مصدر هم به مفهوم همگون سازی و هم به مفهوم همگون دانستن و یا همگون پنداشتن آمده است. ولی، به هرحال، اسم را میتوان باتوجه به مفهومیکه از مصدر آن میآید، معنی کرد. بدین مفهوم که اسیمیلاسیون کلمهء واحدیست اما دو کاربرد جدا ازهم دارد که در محدودهء مفهوم خاص سیاسی خویش از دو طریق مختلف، با دو وسیلهء متفاوت محقق میشود.

اگر به شکل گیری تاریخ کشور های جهان سوم توجه نماېیم، بخوبی ملاحظه میگردد که تهاجم فرهنگی از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم به مسخ فرهنگی مردمان کشورهای جهان سوم پرداخته است. در طریق مستقیم میتوان لشکرکشیها غرض استعمار منابع مادی کشور ها را که به استحمار ملتها غرض دوام سلطهء استعماری آنها لازم پنداشته میشد، جا داد و اما در طریق غیر مستقیم شیوه ها و ترفندهای مختلفی شامل اند که یکی از آنها را بازی با کادرها تشکیل میدهد.

 از نظر شریعتی، عقلانیت دارای دو وجه است که یکی را راسیون یا عقل حسابگر و ابزاری و دیگری را رزُن یا عقل انتقادی میخواند. علوم و پیشرفت های علمی را زادهء عقل حسابگر و درک حقایق، ارزشها و زیبائی ها تا سرحد پرستش الهه ها و ایثار و فداکاری را زادهء عقل انتقادی میداند.

اگر درست تر و واضح تر گفته باشیم یکی عقل حسابی و بدیع است و دیگر عقل منطقی. زمانیکه انشتین نیروی هسته ای را کشف و استفاده از آن را برای انسانها آموخت، کشف موجودیت چنین نیرویی  و آموختن آن به بشریت زادهء عقل حسابگر و بدیع است و چگونگی استفاده همچون موارد استفاده از آن تابع عقل منطقیست.

کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم، از طریق کمک های فرهنگی به کشورهای جهان سوم از مجرای سازمان ملل به اعطای بورسهای تحصیلی به جوانان کشورهای عقب مانده مبادرت ورزیده و ازاین طریق به اسیمیلاسیون غیر مسقیم نایل آمدند.

آنها مغز های متفکر کشورهای جهان سوم را با اعطای بورسهای تحصیلی به کشور های خویش فراخوانده وآنقدر ذهن او را از معلومات انبار مینمایند که دیگر عقل منطقی او در انتخاب از معلومات انبار شده و رجوع به همهء انها جهت انتخاب بهترین برای حل معضله ای احساس خستگی نموده بالاخره به همان تحلیل ها و راهء حل های داده شده که کمترین ارتباط را با جوامع جهان سوم دارد متوسل میشود. در حقیقت به

جنبهء ابزاری عقل کادر ها، نه تنها صدمه وارد نمینمایند، بلکه آنرا انکشاف نیز میدهند. ولی جنبه منطقی عقل را در او میکشند و او را چنان از معلومات انبار میکنند که دیگر او هم اشکال و راه های حل را همان میبیند که کشور میزبان برای حل مسایل مربوط به جامعهء خویش به آن متوسل میشود.

این ازخودبیگانگی دیگر چنان رایج یافته است که حتی کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان، بیش از آنکه از زبان یک تبعهء افغانستان صحبت نمایند، تلاش دارند تا از زبان تبعهء یکی از کشورهائیکه در افغانستان نیرو دارد صحبت نماید تا باشد مورد تفقد کشوریکه از آن الینه شده است قرار گیرد.

نوشتهء آقای علی احمد جلالی تحت عنوان چگونه در افغانستان پیروز شویم را که در واشنګتن تایمز انتشار یافته است مطالعه نموده، جلالی ایرا یافتم که اصلاً از زبان یک تبعهء افغانستان نه بلکه به حیث یک امریکاېی سخن میگوید.

اگر از عنوان آغاز نمائیم همان کلمهء در افغانستان کفایت میکند تا خواننده به آن پی ببرد که نویسنده از زبان چه کسی میخواهد صحبت کند، ولی او از این هم پیشتر رفته و با پررویی مینویسد :

ما در آستانه ای ناکامی در افغانستان هستیم.

و به منظور اینکه ارتباط خویش از افغانستان را کاملاً قطع شده جلوه داده اعتماد کشور مطلوبش را جلب نماید ادامه میدهد :

... دولت ضعیف و فاسد افغان...

 تلاش مثبت برای ایجاد دموکراسی قابل اجرا و عدم تمرکز بدون امید بر روی واقع گرایی های جدید استراتژی جدیدی است که به ما کمک میکند تا در افغانستان پیروز شویم.

 

ایشان به منظور اینکه معادله جدیدی را ارائه نموده، توجه قدرتها را به خود جلب نمایند تا سرحد نتاقض گوئی ها شتافته، در جایی از ضرورت تشکیل دولت کارآمد و بیش حد مرکزی سخن گفته  و ایجاد چنین دولتی را در ریشه کنی تروریزم مؤثر خوانده اند. در حالیکه در جای دیگری بر اجازه دادن به قبیله های افغان برای دفاع از مناطقی که در آن زندگی میکنند و افزایش نیروهای خارجی تاکید نموده اند.

 آیا میتوان با افزایش حضور نظامی کشورهای کمک کننده و اعطای مجوز دفاع مستقلانه به قبایل بازهم به وجود قدرت بیش از حد مرکزی باور داشت؟

پیشنهادات و راه های حلی را که آقای جلالی مطرح مینمایند  در سه موضوع ذیل خلاصه میشوند :

 

  اول از همه کسانی که در افغانستان حضور دارند منظور آمریکا و نیروهای ائتلافی باید به مقابله با چالش های بزرگ امنیتی که کشور با آن مواجه است بپردازند.

دوم اینکه بازیگران در صحنه افغانستان باید تلاش کنند تا کارآمدی دولت افغانستان را افزایش دهند یک دولت پیش از حد مرکزی در کابل و دولتی که قادر به اداره امور در مناطق اطراف میباشد.

 سوم اینکه جامعه بین الملل باید کمک کند تا دولت کابل و مناطق و ولایت دیگر افغانستان بهبود یابد.

 در پیشنهادات آقای جلالی همهء مسئولیت ها بدوش خارجیان افگنده شده و تنها امری که آقای جلالی باید به آن بپردازد همانا امتیاز حاکمیت و حکمرانی خواهد بود.

موضوع جالبتر آنکه آقای جلالی از نیات مشترک ایالات متحدهء امریکا  و متحدان و هم پیمانانش در امر ایجاد کشوری که تلاش میکنند آن را بوجود آورند صحبت میکند. شاید این اشتباه از ترجمه و یا هم همان عدم شناخت تفاوت میان حکومت و دولت است که اکثراً چنین واقع میشود. ولی چنین عذری از آدرس آقای جلالی که خود را برای احراز پست ریاست جمهوری کاندید نموده اند، پذیرفتنی نیست.

آقای جلالی در سرتا پای پیشنهادات خویش تنها به منافع آمریکا و متحدان آن اندیشده اند تا منافع افغانستان؛ آنجا که میفرمایند :

ایجاد دموکراسی قابل اجرا در افغانستان امری ضروری برای موفقیت آمریکا در آینده سیاسی این کشور میباشد.

خلاصه آنچه که از طرح و پیشنهاد آقای جلالی میتوان استنباط کرد اینست که این طرح از آدرس یک تبعهء امریکا و صرفاً به منظور حمایت از منافع امریکا تهیه و ترتیب یافته است.

 

قسيم هاشمی