"انـتـزاعـی"

 

شـــب پــیــشــیــن بـه یــک مـحـفــــــــــــــل

مـســلــمــــــــــــــــــــــــانــــی ز عــمــق دل

ز اوضـــــــــاع جــهــــــــــــــــــــان گــپ زد

ز بــیـــــــــــــــــــــــــــــــداد زمــان گــپ زد

اگـــــــر چــه کــــــــــــــــم بــلاغــت داشــت

ســخــنــهـــــــــــــــایــش صــداقــت داشــت

بـه احــســــــاســـات بــگــفــت صــد حــرف

ولــــــــی افــســــــــــوس تــهـــــی از ژرف

پــر از احـــســــــــــــاس ســخــن مـیـگـفـت

بـه مـــــــرد و هــــــــــــم بـه زن مـیـگـفـت

کــه ایــن نــکــــتــــه ز قـــــــــــــرآن اسـت

کــه شــــــــــــــــــرّ  پـــای یـهـــودان اسـت

ســخــــن کــــــــوتــه کــه گــفــت و گــفــت

بــســــــــــــی گــفــت و کــمـــــی بـشـنـفـت

ســپــس گـــفـــتــــــــــــــــــــم رفــیــق مـن

شــنــــــــــــــــــــــــو گـــپّ  دقـــیـــــق مـن

چــه مـیـگـــــوئــی یـــهــــــــــــــودی شـــر

بــه پــشــت پــــــــــــول ، بـه فــکــــــر زر

شــــــــــــــــــرر گــفــتـــــی یــهــــــودی را

نـــدیــــــــــــــدی مــــــر ســـعـــــــودی را؟

بــیـــــــــــــــــا ایـــدوســت تــبــصــــر کـن

دمــــی بــنــشــیـــن تــفـــکـــــــــــــــر کـن

پـــس هــــــــــرچــیــــزعــــوامــل هــســت

اگــــــــــــــــر بــیــنــــــی دلایـــــل هــســت

 

هــمـــــه شــــــــــــــــــــــرّ ِ جــهــــــان مـا

جــــــــــــــدال و جــنـــگ مــیــــــــــان مـا

ز خـــــــــــــــــــــود دارد دلــیــــــــــل آری

کــنـــــــــــــــی دقـــــت اگـــــــــــر بـــــاری

دلــیــــــــــــل ِ آن چــــــو گــــــــویــــم زود

فــقـــــط مــِلــــــکِ خــصـــــــوصــی بـــود

بـــشــــــــــر امــــــروز بــه دو جــبــهـــــه

بــســــــــــی اعـــــــــوام  کــمــی نــخــبـــه

چــــو نــخــبــه بـــــوْد بــه مِـلـک قــایـــــم

ســـــــــــر اعـــــــــــوام بــُـــــوَد  حــاکــــم

الا رغـــــــــــــم  نــفـــــــــــــوس خــویـش

بــُــــوَد  اعـــــــــــــــــوام هــمــه دلــریـش

دلــیــــــــــــل ایــنــکـــه هــمــه اعـــــــوام

نــه یــکـــــدســـت و نــه هـــم یـک گـــــام

بــه بــیــن خـــــویــش هــمــــه در جــنـگ

بــه روی قــــــــــــــــــوم بــه روی رنــگ

ســــــــــر دیــــن و ســـــر کــلــچـــــــــــــر

و یـــــا اجـــــــــــــــــداد  وَ یــا کــشــــــور

هــمـــه غـــافــــــل کـــه در فــــــــــرجــــام

هــمـــه تــــــــــــوده هــمـــه اعــــــــــــوام

ز اجـــبــــــــــــــــار زمـــان مـجــبـــــــــور

بــه مـلاکــیــــن هــمـــــــــــــــــــه مــزدور

ســپــس ایـــــدوســـت بــکـــــــــــن دقـــت

بـــدیــــــــــــــن گـــــــپّ مـن ِ (حــکــمــت)

چــه گـــــر قــــوم و چــه مــــرز و کـیــش

نــه جــــــــــــــز تــخـــم نــفـــــاقــی بـیـش

 

بُـــــوَد هـــــــر یــک وســیــلــــه مـحـــض

فــقــــط مـیـــخ طـــــــــــویــلـــــه مـحـــض

کـــــه مــلاکــــیـــــــن بــــــــــــــدان مــا را

کــــنــنـــــــــــد مــثـــــــــل خـــــران مــا را

بـــه هـــــــــر کــنــــج طـــــویــلـــه مـیـــخ

کــَـــنـنــد مــــــا را هـــمــــــــــــه از بــیــخ

چـــــو مـــا و تـــــــو هــمــــــــــه اعـــــوام

چـــه از مــصــــــــر و چـــه از  ویــتــنـــام

مـــســـلـــمـــــــان و یــهـــــودی چـیـسـت؟

اگــــــــر اعـــــــوام ، تــفـــاوت نــیــســت!

بــیــــا یــک صــــف بــه یــک جــبــهــــــه

هــمــــــــه خـــوانــیــــم ز یــک صــفــحــه

قــیـــــــــــــــــــام مـــا نــجـــــــات مــاســت

بـــــدان بــســتـــــــه حــیـــــــــات مــاســت

ســــــر مــلاک هــجــــــــــــــــــــــوم آریــم

اگـــــــــــــــر واحــــد ، تـــــــــــوان داریــم

پـــس از روز قــــیـــــــــــــــــــــــــــــام مـا

وقــــــــــــــــــــوع افــتــــــد مـــــــــرام مـا

جــهــــانــی خــوب ،  تــهــــی از شـــــــــر

نــه یــک مـــالـــک وَ صـــد رنــجــبــــــــر

هــمــــه بـــــر مـِـلـــک شــریــک گــردنــد

کــســــــــــی دیــگــــــر نــه انــــــــدر بـنـد

بــیــــــــــــــــا بــا هــــم بــه هــــم آیــیــــم

کــلــیـــــــــــد عـــــدل هــمــیــن مــایــیـــم

 

(Tameem “Hekmat” Moslih) – 2009   *