اتحادیه حقوقدانان؟ یا اتحادیه څارنوالهای اختصاصی انقلابی!

نویسنده: رسول فروغ ازکابل

09-03-09

غرض اطلاع از مقالات جدید در مورد افغانستان به سایت افغان-جرمن آنلاین مراجعه کردم. اطلاعیه ای نظرم را جلب کرد که ظاهرأ خبرخوب معلوم میشد. وقتیکه اطلاعیه را تا آخرخواندم احساس بدی برایم پبدا شد. در میان نام های که در هیأت رهبری برایم آشنا بود صرف یک آدم خوشنام را یافتم. داکتر غلام سخی مصوون یکی از استادان آرام وبا کرکترفاکولته حقوق بود. پوهاند مصوون در همان ایام که استادم بودآدم محاسن سفید بود. فکر میکنم پای آن مرد کهنسال در عالم بیخبری به منجلابی که یکعده متهمین به جنایات جنگی برای دفاع ازخود وفریفتن غربیها ایجادکرده اند، کشانیده شده است. سایرین څارنوالهای اسبق محکمه خون آشام اختصاصی انقلابی بودند.

دیدن نامهای این دلالان استعمارخون آشام روس مرا بیاد آن روزها انداحت که بعد ازپخش یک شبنامه در فاکولته حقوق در جریان دستگیری دسته جمعی محصلین لیله به اتهام پخش آن شبنامه ازطرف آدمخواران خاد دستگیر شده بودم بعد ازتکمیل دوره چندروزه شکنجه های قرون وسطایی توسط این به اصطلاح "انقلابیون" درخاد ششدرک که ریاست آنرا جلادمشهورداکترجلال رزمنده، همرزم وهمسنگرداکترنجیب الله گردنشکن (رییس خاد) داشت ، به پنج اطاقه صدارت غرض ادامه شکنجه جسمی وتطبیق شکنجه روحی فرستاده شدم. چند ماه بعد برایم گفته شد که "دوسیه" ات به څارنوالی رفته وخودم رابه اطاق پنجم تعمیرقدیمی نظارتخانه صدرات فرستادند. درین اطاق متعفن که اصلأ گنجایش دونفر را داشت ده نفرحبس گردیده بودند. باشی اطاق هم یک زندانی بود که در خدمت خاددرآمده بود. وظیفه باشی شکستن اراده سایرزندانیهای بود که هنوز تحقیق شان ادامه داشت. باشی از هر فردیکه بعد ازگذشتاندن "محکمه" نمایشی "اختصاصی انقلابی" برمیگشت میپرسید: "څارنوال برایت چقدرجزا خواسته بود؟ محکمه چه گفت؟ ". بدینترتیب شاهد آن بودم که این "حقوقدانان" برای کوچکترین تخلف در حالیکه اثبات جرم هم وجود نداشت طالب شدیدترین مجازات میشدند تا به اصطلاح وفاداری خود را به "انقلاب" به اثبات رسانده باشند. بطورمثال څارنوال برای یک مامورپایین رتبه که اتهام اش پرداخت اعانه بیکی ازتنظیمها بود 16 سال حبس تقاضا نموده وویرا مطابق به ماده 175 قانون جزا متهم به همکاری در قیام مسلحانه علیه "حاکمیت انقلابی" نموده بود. ناگفته پیداست که قاضی اختصاصی "انقلابی" نیزهمچون څارنوال مامور ومعاش بگیرخاد بودوهمان جزای تعین شده توسط "رفیق مشاور" را تأیید میکرد.

جای بسی تعجب است که این جانیان قرن اکنون جرأت میکنند درحالیکه در حقوق از درجه لیسانس بالاترندارند وتجربه شان نیزمحدود به اشتراک درارتکاب جرایم نابخشودنی خاد علیه بشریت است، خودرا حقوقدان خطاب کنند واتحادیه بسازند! وخبر تشکیل آنرا هم با دبدبه انتشار میدهند. بیشرمی هم از خود سرحد دارد!

آیا تشکیل چنین اتحادیه باعث نجات خادیست ها ازتطبیق بند (f) ماده یک کنوانسیون ژنیو برای پناهندگان شده میتواند؟ جوا.ب من بحیث یک شاگردحقوق منفی است. دراروپا قانون کشورهای اروپایی نافذاست، نه قانون افغانستان. طراحان پالیسی پناهندگی نیز ملحوظات امنیت ملی خویش وتعهدات بین المللی خودرا اساس قرار میدهند . البته گروپهای فشارسالم حاضربدفاع ازجنایتکاران جنگی نمیشوند. هرگا شخصی یا گروپی بدفاع ازمتهمین به جرایم ضدبشری بپردازد، جز بالاکردن پرده ازروی ماهیت اصلی خودچیزدیگری را حاصل کرده نمیتواند. خدا با مظلومان است!