پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت هشتم مارچ  روز همبستگی بین المللی زنان

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا کمال مسرت دارد که بعد ازاولین اجلاس مجمع عمومی خویش بتاریخ 28 فبروری سال جاری روان، اولین اقدام این پیام شاد باش را به مناسبت تجلیل جهانی ازمقام والای زن،عنوانی همه زنان جهان وبه خصوص زنان افغان که با تاٌسف دربد ترین شرایط واوضاع سیاسی ،اجتماعی و نا امنی زیست مینمایند، واز ابتدائی ترین حقوق وآزادیهای بشری محروم نگهداشته میشوند،میفرستد.

انجمن حقوقدانان به این باوراست که بادرک سا لم ازاوضاع و احوال جامعه افغانی، وبرداشتن گامهای بنیادی واساسی درجهت تاَ مین ورعایت حقوق حقه زنان افغان که نیمی از جامعه ما را تشکیل میدهند،میتوان نابرابری موجود را عملاً وبشکل واقعی از میان برداشت. 

 انجمن حقوقدان افغان دراروپا مطابق اهداف مندرج دراساسنامه،افتخارخویش میداند تا درتامین حقوق وآزادیهای زنان کشورازهیچ نوع بذل مساعی دریغ نه ورزد. با ایجاد شعبات انجمن درشهرها وکشورهای اروپائی ، جهت رفع معضلات حقوقی وقانونی هموطنان عزیز،انجمن با ارائه مشوره های حقوقی وقانونی (درچوکات قانون) درخدمت شما خواهد بود.

    به امید تا مین حقوق حقه زنان کشور ما افغانستان

 

                                              پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

                                            رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا