گزارشگر :  پیکارپامیر – تورنتو

03-02-09

 

پانزدهمین محفل شب شعر درتورنتو برگزار گردید

 

روز شنبه سی و یکم ماه جنوری ، دانشگاه تورنتو بازهم شاهد بر گزاری محفل شب شعر بود.  باید متذکر شد که پانزده ماه قبل ، عده یی از شاعران و شعر دوستان مقیم شهر تورنتو دست بهم داده آغازگراین تسلسل ادبی گردیدند که خوشبختانه تا کنون ادامه دارد. البته قبل ازان نیزنشست ها، گرد همآیی ها و محافل مشاعره  وسایر تحرکات ادبی از طرف شاعران  و فرهنگیان ما وقتا  فوقت   در شهر بزرگ تورنتو  وجود داشت  وهنوز هم  دارد ، با آنهم ، آنچه کاروان شعر را در تورنتو  برجسته تر میسازد ، استمرار چند ماهه ی آن میباشد که در پرتو همکاریهای جمعی استواراست.

محفل ، ساعت شش و سی شام ، به گرداننده گی شاعر جوان ( صبور صهیب ) آغاز گردید. موصوف که تازه از سفر به کشور برگشته بود، گزارش جالبی پیرامون وضع ادبی کنونی ، بویژه در شهر های کابل ، مزار و هرات به حاضرین ارائه نمود که مورد توجه حضار واقع گردید.

شاعران عزیز هر یک آقایان  غالب ، خواجه صدیقی للندری ، علیشاه احمدی عباب ، سامعه اصیل ، ربانی بغلانی ، سعادت پنجشیری ، عبدالسلام قاضی ، هارون راعون ، مختار دریا، میرحسین مهدوی ، بختیاری ، شفیق احمد ستاک ، کامران پوپل و فاطمه اختر بالنوبه اشعار شان را قرائت نمودند.  پرون قاریزاده  شعری از پدر مرحوم خودش ( ضیا قاریزاده ) را قرائت نمود. یونس فقیری شعر اسحاق ثنا را که از ایالت برتش کولمبیای کانادا عنوانی محفل فرستاده شده بود ، خواند. صمد یار  دو پارچه شعر ازمرحوم  فانی و رحیم الهام را قرائت کرد.  پیکار پامیر روی ارزش واهمیت دوبیتی های محلی کشورصحبت نموده نمونه هایی ازدوبیتی ها را برای حاضرین خواند. محمد شاه معیین شعرطنزی اش را قرائت نمود و احمد عاکفی پارچه شعری از آقای شاه علوی را خواند که به استقبال از شعر حضرت بیدل سروده شده بود .

در بخش اخیر برنامه ، میر حسین مهد وی شاعر ، نویسنده و ژورنالیست جوان  ،  مجموعه ی شعری فاطمه اختر شاعره ی مقیم تورنتو را عالمانه  به نقد گرفت که بسیار جالب و آموزاننده بود .  جالبتر از همه این بود که از یک طرف این مجموعه ی شعری در حضور شاعر و جمعی از شاعران مورد نقد و بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر، فاطمه اختربعنوان سرایشگر مجموعه ی شعری مورد نقد ، با احترام و تواضع کامل از منتقد تشکر بعمل آورد وبا این حرکت ،  بار دیگر امید واریها مبنی بر پذیرش نقد و نظر در جامعه ی ادبی ما  را در اذهان تقویت نمود.

محافل ( کاروان شعر ) در شهر تورنتو ،  در اخیر هر ماه با اشتراک تعداد زیادی از علاقمندان دایر میگردد .  ( پایان )