اوراق سـپــیــد

 

تــقــدیـم بــه فـــرزنــــد فــــرزانــه و مـــبـــــارز

کشور    شــهـیـد « عــبــدالــقــیـــوم رهـــبــر »

 

 

تـــــو،

در سرزمین رنـج زاده شـدی

بـر کــتــیـبـــه ی خاک

کـه در آن بـیگـــناهـی انسان ثـبـت است.

 

سرزمینی که

دشت ها اسیــــر

کــــوه ها سـرکش و آزاد

ودامـــنـه هاش

مـرزی میان

مـــرگ و زنـــــدگــــی.

 

سرزمـینـی کــه

نـفس تــنــگی شــب هــــای ســـــرد

مـی خـشکـانـــــد

ریـــشه هـا وبــرگ های درخـتــان تــنــاور را

تــا

تـهــی شـود بـاغ.

 

تــــــو،

در ســــرزمیــن

تــــبـعــیــد وغُــــــل و زنـــجـیـــر و دار

پـــــــــرورده شــــــدی

و

 بــا شــراب خــــون از رگ هـای تــــاک

تـــا

تـــــجــــربــــه کـــنـی

مـقــاومـــــــــت را

           شـهـــادت را.

 

*******

 

ای قـــــلــــــم آزاد انــــــدیـــش و فـــــرزانــــه،

آفــــــریـــــن بــاد بـــــرتـــــو

کــــه دلــــــیــــــرانــه تـــر از تـفـنگ چـــریک هـای

                                            کـــوهستـــان هــا

                                            و دامـــــنـــه هـــا

                                                    رزمـــــیـــــدی

تــــا آزادانــدیــــشــی را

                              جـــــاودانــــــه ســـــازی

حـــــتــــی

بــا مـــرگ خـــویـــش آزادی را پــــاس داشــتــی

 

*******

 

 

اکــــنــون،

          دریـــن جـهـان ظـلـمـانــی

قـــلــم هـــای بـی رنــگ

                   مـــی نـــــویـــسنــــد

بــــراوراق سپــــیـــد " نــــدای آزادی "

                                          هـــــیـــــچ را.

و

کـــــاروان هــای آزادی،

بــی سـاربـــان

                             دور مــــیــــزنـــنـــد

لــحـظــات تـــنـبــل تــــاریــــخ را

                             در کــــــجــــراهـــه هــــا.

 

 

امـــــا،

بـــه یـــقــیـــن کــــه

            گــستــرۀ آزادی هــیـــچــگاه

                       بــی مــرزبـــان نـخـــواهـــــد مـــانـــــد...

 

__________________________

نـــجـــیــب ثـــاقــــــب

تــورنـــتـوــ کــانــادا

٢٢ جـنـــوری ٢٠٠٩