رجب طیب اردوغان قهرمانی کرد و قهرمان شد!

 

رستم پیمان

03-02-09

 دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانگاه کابل

الحمد الله رب العالمین را که ذات و اوصاف آن توسط اعمال و افکار دشمنان او که خواهان اثبات بطلانیت او است، حق ثابت شده و با گذشت هر لحظه که موازی بایشرفت علوم متداوله عصر که در راستای اثبات بطلانیت الله سوق داده شده اند، میگذرد، حقانیت او بیشتر از بیش ثابت شده است.

آنانیکه خویش را مغضوب ادیان الهی دانسته و اعمال منحرفین کلیسای قرون وسطایی اروپا را ، تطبیق اوامر الهی میپنداشتند، علیه ادیان الهی صف مردان جنگی کشیده و به ارایه نظریات مبنی به جدایی دین از سیاست و حبس دین به کلیسا ها و مساجد  پرداختند و خواهان جدایی دین از سیاست گردیده اند و البته جدایی سیاست از دین که منحرفین کلیسیایی قرون وسطا به جامعه ارایه مینمودند، شاید درست  و بجا بوده چون این دین، اول با دین مبین اسلام باطل شده، دوم توسط پاپ های کلیسا انحراف داده شده و سوم وسیله برای تامین منافع کلیسا داران آن زمان بوده اما تحمیل این الگو به سایر جوامع که اول کاملا با جامعه غرب متفاوت و دوم پیرو دین دیگر که با دین کلیسایی قرون وسطا در تضاد بوده، یک اشتبا ه محض بوده است.

تحمیل سیکولاریزیم در کشور های اسلامی نمونه های برای ابراز مثال داردکه مثال بارز آن ترکیه امروز و ایران عصر شاهی میباشند که سیکولاریزیم عصر شاه در ایران با انقلاب اسلامی کنار گذاشته شده و اما سیکولاریزیم ترکی تا هنوز حاکم بوده و وضیعت فعلی ترکیه که سخت مردم آن به جانب اسلام گرایش دارند، نویدی برای یک ترکیه اسلامی که خواست اکثریت مردم آن است، میباشد.

ترکیه امروز وارث امپراطوری عثمانی که از مرکز اروپا الی ایران و از شمال آفریقا الی قفقاز وسعت داشت، بوده امروز در جهت متضاد خواست ها و آرمان های ترک که اکثریت به کل مسلمان های اعتقادی اند، حرکت مینماید . گرچه سیکولارست های خود باخته جز اقلیت محدود و تحمیل شده به مردم ترکیه چیزی دیگی نمیباشند اما به دلیل تکیه بر اهرام قدرت های اقتصادی، نظامی و فرهنگی ترکیه  خواست های خویش را از راه نامشروع چون کودتای نظامی و توطیه های دیگر  بر مردم ترکیه تحیمل مینمایند و با سو استفعاده از قدرت و حمایه  حامیان خارجی خویش علیه دولت های دموکراتیک ترکیه  که گرایش به اسلام داشتند مانند حکومت اربکان و غیره، کودتا نموده  و دولت دموکراتیک را از راه غیر دموکراتی خلع ید نموده و با استقبال مدعیان دموکراسی استقبال شده که این نشانگر این واقیعت جهان است که در صورت ایجاب منافع سر دموکراسی را باید با خود دموکراسی از تن جدا نمود اما همه این توطیه های متواتر با رای مردم ترکیه متواترا رد شده و بعد از هر دولت با گرایش  اسلامی خلع ید شده دولت  با گرایش اسلامی دیگر با تغیر نام و نشان توسط مردم ترکیه به حکومت گماشته شده اند که این خود زنگ خطر برای سیکولار های خود باخته که سخت خواست های مردم ترکیه را متضاد منافع خویش میدانند، میباشد.

در حالیکه 70 % زن های ترکیه محجوبه و از حجاب که یکی از وجوبات اسلامی برای هر زن مسلمه میباشد، شدیدا حمایه و دفاع مینماید، نظام سیکولاریستی از ورود زن های محجوبه به داخل دانشگاه ها و ادارات دولتی جلو گیری نموده که باعث ترک تحصیل هزاران دختر ترک که نمیخواهند دین خویش را فدای سیکولاریزیم نماید ، گردیده که این خود نقض حقوق زن های ترکیه بوده اما مدافعان حقوق زن و یا فمینست های شرق و غرب که از ملالی جویا و شیرین عبادی اسطوره های واقعی میسازند و  ملقب به ده ها لقب و  افتخار مینماید و کنفرانس های بین المللی را فدای قدوم این قهرمانهای تقلبی که در راستاین منافع شان قدم میوردارد، مینمایند در مقابل این نقض های حقوق زنها چنان سکوت اختیار کرده اند که گوی هیچ چیزی نه شنیده اند، نه دیده اندو نه خوانده اند و به اصطلاح، خویش را به کوجه حسن چب میزنند اما غافل از اینکه، اگر شما عاقل هستیند دیگر ها هم غافل نیستند.

حکومت حاکم ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه که گرایش اسلامی داشته و وارث  احزاب دیگر که گرایش های اسلامی داشتند،  بوده و گرچه صریحا خواهان لغو نظام سیکولاریستی ترکیه نشده اما با آنهم سیکولار ها برای خلع ید این دولت دست به توطیه های گوناگون از قبیل طرح کودتای نظامی و یا به دادگاه کشاندن این دوله به جرم از میان برداشت نظام سیکولاری این کشور زده و مکررا این دولت را به حیث یک دولت اسلامی معرفی نموده که خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی در ترکیه است  که این طرح با پیشتیبانی مردم تریکه از حکومت منتخب و دلخواه خویش شجاعانه حمایت مینماید و پیروزی های متواتر این دولت ثبوت این ادعا میتوان باشد، در نطفه خنثی شده و اما خطر آن به کلی رفع نشده بلکه با مواضع دولت ترکیه در قبال تجاوز اسرایل  به نوار غزه و سخن های رجب طیب اردوغا صدر اعظم ترکیه در کنفرانس اقتصادی داووس سویز که سخت در مقابل سخن های دروغ شیمون پرس ریس جمهور اسرایل موضع گرفت،بیشتر از بیش خطر ناکتر گردیده است. اما مردم ترکیه با حمایت کامل از این حزب که ناجی خویش از زیر سیطره نظام فعلی میدانند، به تمام طراحان که خواهان سر نگونی دولت ترکیه است، کارت سرخ نشان داده اند.

دولت ترکیه بر خلاف سایر دولت های که قبلا  با این دولت اسرایل روابط دپلماتیک داشتند، در قبال تجاوز اسرایل موضع قاطعانه گرفته و  شدیدا این تجاوز را رد و خواهان توقف فوری این تجاوز گردید و علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه ، پا را از حد مرز تقبیحات لفظی بیرون گذاشته و صریحا اعلان داشت که، تا زمانیکه  دولت اسرایل به تجاوز خویش علیه نوار غزه نقطه پایان نگذارد، هیچ مقام اسرایل نمیتوانند به ترکیه سفر نماید که این خود قطع روابط دیپلماتیک ترکیه به صورت موقعت با دولت اسرایل بوده در حالیکه ترکیه یکی از اولین دولت های اسلامی بود که دولت اسرایل را به رسمیت شناخته و روابط دپلماتیک برقرار نمود که این خود زنگ خط از جانب متحدین منطقویی اسرایل در قبال بیسری های این دولت بوده که متعسفانه سایر دولت های اسلامی-عربی که روابط دپلماتیک با اسرایل داشتند، نتوانستند چنین کار شجاعانه را انجام دهند که دلیل آن هم  ترس این دولت ها از لابی های یهود بوده اما دولت ترکیه که با رای مردم ترکیه به قدرت رسیده اندو مطمین اند اراده مردم ترکیه هیچ وقت تسلیم لابی های یهود نخواهد شد، چنین قهرمانی را انجام داده که باعث سرخوردگی دولت اسرایل  ولابی های یهود که حساب های بزرگ برای دولت ترکیه باز نموده بودند تا این دولت هم مانند مصر، اردن و عربستان یکی از متحدین و حامیان تو آتشه دولت اسرایل در خاور میانه باشد، گردید. دولت ترکیه به واکنش های موقتی که خاصیت سایر دولت ها اسلامی است و به طور موقت علیه اسرایل زبان به انتقاد میگشاید و بعدا دست اسرایل را مانند دست های پپر خویش میبوسند، بسنده نکرده بلکه سخن های رجب طیب اردوغان مبنی به رد دروغ های شاخ دار و دم دار پرس که اسرایل را قربانی تروریزیم اسلامی ، خط اول جنگ علیه این  تروریزیم ، تجاوز اسرایل را تامین امنیت اسرایل و امنیت غرب به حاضرین کنفرانس در کنفرانس داووس سویز تفسیر مینمود و با کف های جانانه حاضرین که چشم های شان توسط رسانه های یهودی در قبال فلسطین از عقب بسته شده اند ، استقبال میشد. اما رجب طیب اردوغان مانند سایرن نه کف زده و نه هم با جنباندن سر به ایت گفته مهر تایید گذاشته بلکه شجاعانه به تشریفح و تفسیر حقایق خاور میانه پرداخته و گوش کر حاضرین را به حقایق جاری فی مابین اسرایل و فلسطین کشانده و اما گرداننده کانفرانس که اجازه داد تا پرس برای 25 دقیق دروغ گوید و تا اینکه پرس خود دروغ های خویش را نقطه پایان گذاشت، سخن های رجب طیب اردوغان و امر موسی ریس اتحادیه عرب نام نهاد که هر دو به آشکار نمودن دروغاهای پرس پرداخته بوند، بعد از 15 دقیق قطع و ماهیت این نوع کنفرانس ها را که با شعار های نیرنگانه هر سال در سراسر دنیا توسط لابی های یهود برای احقاق منافغ شان دایر میگردد، هویدا نمود و رجب طیب اردوغان نه مانند سایرین که جواب هر سیلی لابی های یهود را با خنده های غلامی میدهد، از کنفرانس قهرمانانه و اعتراض آمیز خارج شده و به ترکیه برگشت نمود که در میدان هوایی استنابول مرکز سیکولار های ترکیه و غلامان لابی های یهود است، با هیاهوی هزاران ترک که اردوغان را قهر مان ملی خطاب میکردند و پرچم های ترکیه و فلسطی را در دست داشتند، استقبال شده و در حقیقت دین که مردم ترکیه با انتخاب های متواتر این حزب  به دولت ترکیه به گردن این دولت گذاشته بودنند، ادا نموده و امید دارم که سایر رهبران دول اسلامی که از ترس لابی های اسرایل مانند پر های زنبور میلرزند از این الگو پیروی نموده تا باشد که مانند اردوغان قهرمانی نموده تا قهرمان شوند نه مانند امروز که غلامی لابی های یهود را مینمایند و از جانب این لابی ها بر مردم خویش به حیث یک قهرمان تحمیل میشوند،اما ماهیت اکثریت رهبران دول اسلامی ناقض این آرمان است.

کانفرانس اقتصادی داووس سویز که سال یکبار  به هدف بحث بالای مسایل اساس اقتصادی جهان با اشتراک قدرتمندتری مردان جهان در این محل برگزار  میگردد و بحران اقتصادی جهان که سخت به کالبد و ورح اقتصاد جهان که حدوا 90% آن مال لابی های یهود اند، با اشتراک ولادمیر پوتین صدر اعظم روسیه و ملقب به قدرتمندترین مرد جهان، شیمون پرس ریس جمهور اسرایل به عنوان یگانه دولت یهودی در جهان و معشوقه لابی های یهود و رجب طیب اردوعان به عنوان صدر اعظم یکی از دولت های مقتدر و متنفذ جهان اسلام که گرایش اسلامی داشته و توانسته در طول چند سال خدمت ترکیه را به یکی از دول قدرتمند منطقبه از نگاه اقتصادی و دپلماسی بدل نموده و  بحران اقتصای جهان که باعث رو آوردن به اقتصاد اسلامی خصوصا بانکداری اسلامی گردیده و حزب اردوغان که یکی از موفقترین اقتصاد که بیشتر شباهت به اقتصاد اسلامی دارد ، به بیش گرفته و موفق هم بوده است، برگزار اما با سخن های پرس که باید به مسایل اقتصاد جهان میپرداخت، به توجیه تجاوز دولت متبوعش به نوار غره که منجربه شهادتت 1300 نفر که اکثریت آنرا اطفال و زنان تشکیل میدهد، زخمی شدن بیش از 500نفر، بیخانه شده بیش از 50000 خانواده و میلیارد ها دالر آمریکایی خسارات مالی گردید و باپشتیبانی کامل مدعیان حقوق بشر و دموکراسی بدرقه گردید و تشدید افکار عمومی علیه اسرایل در قدم اول به عنوان عامل این تجاوز و علیه دول غربی در قدم دوم به عنوان حامیان این تجاوز گردید، پرداخته تا دولت اسرایل و حامیان غربی اش را در محکمه وجدان های آن عده غربیان که واقعا مالک وجدان خویش اند نه آنهای که وجدان خویش را در قبال چند دالر و یا یورو به لابی های یهود فروخته و امروز لابی های یهود مالک وجدان آنها اند نه خود شان، تبریه نماید اما واکنش رجب طیب اردوغان در قبال این توجیهات بر علاوه که باعث اثبات دروغ بودن دروغ های پرس گردید ، افکار عمومی این عده را بیشتر از بیش علیه تجاوز اسرایل و حمایت حامیان اسرایل تشدید نمود، فضای کانفرانس به کلی عوض شده و باعث برخود های لفظی فی مابین اشتراک کننده گان آن گردیید . و اگر اردغان به عوض رد صحبت های پرس به درستی آن اشاره مینمود و  بر ادعا های اسرایل و حامیانش مهر تاید میگذاشت، برعلاوه که صحبت او بعد از 15 دقیقه قطع نمیشد بلکه ساعت ها برای ادامه آن کف زده میشد و در اخیر ه اردوغا حایز جوایز متععد و ملقب به االقاب گوناگون مانند سایر رهبران دول اسلامی که با جنباندن سر بر مقابل همه دروغ های لابی های یهود، مهر تاید میگدارند، خواهد میگردید اما اردوغان خواست های ملتش  که به حزب برای برآورده شدن خواست های شان رای داده بودند نه برای گذاشتن مهر تاید به دروغ های اسرایل، ترجح داده و استقبال مرد م ترکیه را مهمتر از استقبال های نیش دار غرب دانسته و در حقیقت خواست های مردم ترکیه را عمل و گفتنی های مردم ترک را بازگو نمود و در دین و دنیا ازعذاب وجدان، خویش را نجات داد.

 

www.andishaha.blogfa.com