انتخابات چیست؟

 

در کشور های با مدنیت وفرهنگ مردم به خاطر تعین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود خدمتگزارانه وصادقانه عمل نموده بخاطر شناساندن وکیل ویانماینده مبارزه کرده  و شخص مورد اعتماد خود را انتخاب مینمایند.

به دور اول انتخاب آقای ولادیمیر پوتین ریس جهور روسیه در مسکو اقامت داشتم پروسه انتخابات را از طریق تلویزون میدیدم. نماینده گان احزاب مختلف کاندید خود را به ریاست جمهوری معرفی نموده بودند. تبلغات انتخاباتی الی روز انتخابات به حدی زیاد بود حتی در مجالس اقای ژرنوفسکی نمایده حزب لیبرال روسیه به رقیبای خود پیاله اب انداخته وحمله های لفظی مینمود.تا قبل از انتخابات تصور می نمودم این رقابتها  به دشمنی وموضعی گیری  مبدل شده اینده روسیه به انرشیزم ، فقر،وبدبختی تبدیل خواهد شد. روز انتخابات گذشت اقای پوتین در انتخابات برنده شده ریس جمهور روسیه انتخاب شد . چند روز بعد محفل بزرگ در قصر کرملین به مناسبت معرفی واغاز وظیفه ریاست جمهوری ترتیب شده  اقای پوتین نطق نموده گفت(با تشکر از همه کسانیکه مرا انتخاب نموده اند وکسانیکه مرا انتخاب ننموده اند. مه به ان باورم کسانیکه به من رای نداده اند امید های خدمت بهتر از نماینده انتخابی خود داشتند بدین وسیله مه احساس وطنپرستانه انها را  ستوده وعده می دهم به همکاری شما بخاطر کسب اعتماد شماخدمتگار صادق وطن بودن  خود را اثبات  نمایم. دعا میکنیم خداوند درین امر ما را یاری رساند.)سپس کاندیدان دیگر ریاست جمهوری هر کدام بنوبه با گفتن تبریکی هر گونه اماده گی خود را در را خدمت به وطن بنمایده گی از احزاب ومردم خود به اقای پوتین ابراز داشتند ومشترک در راه خدمت به وطن متحدانه کمر بستند ووطن خود را از بحران سخت سیاسی واقتصادی نجات داده وابر قدرت بودن خود رادر جهان بار دیگر ثابت نمودند.

درین ماه رویداد مهم در حیات سیاسی واجتماعی کانادا رخ داد. او عبارت از انتخابات سراسری نماینده گان مجلس ملی کانادا است. در پروسه انتخاباتی کاناداهمه داوطلبانه به منظور معرفی نماینده مورد اعتماد خود وبهتر شناساندن ان رفته تبلغ نموده  وبه نماینده انتخابی خود رای دادند که در نتیجه حزب محافظه کاران کانادا با گرفتن 143چوکی برنده شده قدرت اداره دولت را بار دیگر بدست اوردند. درین انتخابات حزب لیبرال 76 چوکی حزب دموکرات 27 چوکی وحزب کیو بیک 51 چوکی در مجلس ملی نماینده گان کانادا بدست اورند وانتخابات  در یک فضا صلح وصمیانه خاتمه یافت.

درین  انتخابات افغانهای کادانادایی نیز اشتراک وپروسه مشارکت خود را در فرهنگ کانادا معلوم نمودند. یک هموطن ما  خود را محبوبه معرفی نموده  به نفع حزب لیبرال کانادا فعالیت مینمودبه جواب سوال من  چرا حزب لیبرال نتوانست نمایده زیاتر به مجلس ملی کانادا معرفی نماید؟ گفت(احترام در مقابل خدمت سزاوار هر خدمتگذار است نماینده گان حزب رقیب ما حزب محافظه کاردر جریان حکومتداری 25 ساله خوداقتصاد کانادا را بالا برد دولت کانادا را در منطقه وجهان شناساند سطح زنده گی در کانادا بالا شد وبیکاری را در کانادا محوه نمود امروز در کانادا کار با مزد خوب بیشتر از کار گر است این همه سبب افزایش اعتماد حزب محافظه کار شده مردم رای بیشتر به انها دادند ما هم به امید بهتر خدمت نمودن کار میکنیم تا در انتخابات اینده برنده شویم) هموطن دیگر ما  خود را مراد عضوی حزب دموکرات معرفی نمود گفت( حزب دموکرات درین انتخابات برنده نشد ولی مقام خود را در مجلس ملی حفظ نموده ما وهر فرد حزب کوشش می کنیم با خدمت وصداقت خود در اجتماع اعتماد بیشترمردم را  در انتخابات اینده حاصل نمایم )

افغانهای کانادایی با اشتراک شان در انتخابات بمنظور تعین سرنوشت وطن شان کانادا  مشارکت در فرهنگ کانادا را معین نمودند.

منظور من از قصه های دور دراز این بود انتخابات تعین اقتدار لیاقت وخدمتگذار بودن انتخاب شونده است که هر انتخاب شوند ه به اساس لیاقت ،شایسته گی،دانش وفرهنگ وطنپرستی اش انتخاب میشود . در افغنستان نیز مردم ما انتخاب ریس جمهور در پیش دارند اما با یک  تفاوت بزرگ فرهنگی کاندیدان ریاست جمهوری با مانورهای قدرتنمای می خواهند انتخاب شوند بعضآ حتی از ظالمترین قصابان انسانی طالبان وحشی طلب مدد میشوند .  انتظاران میرود بجای

 ارامی وترقی افغانستان به مصلخ انسانکشی وویرانی بیشتر مبدل گردد.

. قسمیکه با عمل وحشیانه ودور از تصور انسانی طالبان بردران هموطن ما از ولایت لغمان را همچو سر گوسفند با گفتن الله اکبر با کارد حلال نمودند وتمام منطقه وجهان را در سوگ شاندند ا ما دولتمران ما که ارزو انتخاب به ریاست جمهوری را دارندبه جای اوردن صلح با همدستی دشمن دیرینه ما پاکستان وشاه سعودی می خواهند دوباره ان وحشیان  را قدرت بیشتر دهند وخود ریس جمهور شود .

 

امان معاشر خبرنگار ازاد          

28-01-09