ند یم کاظم پور – ارواین کالیفرنیای جنوبی

nadimk714@gmail.com

2009/21/01

 

آغاز ریاست جمهوری اقای براک اوباما دراوج توقعات جهانیان:

 

اقای براک اوباما بتاریخ 20 جنوری طی مراسم شان داری که در واشنگتن دیسی برگزار شد  منحیث 44 مین رئیس جمهور امریکا حلف وفا داری یاد  نمود وملیون ها شهروند امریکا از دو روز قبل از اقشار مختلف جامعه و از نقاط دور دست با چشمان پراز اشکها وصد ها امید و ارزو در پارک مرکزی واشنگتن بخاطر اشتراک در مراسم تحلیف اولین رئیس جمهور افریقایی النسب خویش که وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به مثابه سمبول تغییر مورد حمایت شان قرار گرفته بود اشتراک کردند وتا پاسی از شب به راه پیمایی پرداختند اواین روز تاریخی را با  جشن و پایکوبی در  تاریخ کشور شان ثبت نمودند.

همچنان ملیون ها نفر در امریکا  و سایر کشور های جهان از طریق رسانه های تصویری و الکترونیکی این روز تاریخی را به تماشا نشستند وبه امید اینکه این شخصیت بزرگ تاریخ ساز با اندیشه تغیر, کشور و جهان را در مسیر صلح دموکراسی و امنیت سراسری رهنمود کند.

با وجود فشار های اقتصادی ناشی از بحران مالی و سقوط هزاران موسسه صنعتی و مالی امریکا که عامل , فقر , بدبختی , بیکاری بی سابقه  و عدم اعتماد مردم به بهبود وضع اقتصادی امریکا گردید ولی باز هم مردم بیصبرانه در انتظار این روزی تاریخی بودند و با اشتراک وسیعی خویش وحدت و همبستگی شان را بخاطر منافع ملی شان بنمایش گذاشتند وبه ارزو اینکه رهبری اقای براک اوباما بتواند وسیله باشد در جهت مهار این بحران بزرگ و مردم بتوانند دوباره به زندگی عادی خویش ادامه دهند.

 

اقای براک اوباما بعنوان رئیس جمهورایالات متحده کار خویش را در اوج نا بسا مانی ها و بحران های سیاسی , اقتصادی و نظامی جهان  آغاز میکند که در عرصه سیاست خارجی بحران فعلی افغانستان  در اولویت برنامه اقای براک اوباما قرار دارد چه با گذشت اضافتر از 7 سال  از اشغال افغانستان توسط ارتش ایالات متحدۀ امریکا و متّحد ین باوجود سرازیر شدن میلیونها دلار امریکای جنگ , فقرو بدبختی در افغانستان  بیداد میکشد عدم امنیت سراسری , قاچاق مواد مخدرو فساد اداری کشور را به نابودی سوق میدهد دشمنان آزادی و منافع ملی کشور طالبان ضد امریکای نه تنها حضور شان درساحه سیاسی محسوس است بلکه در عرصه نظامی بزرگترین جنایتها را علیه منافع مردم بیگناه ما انجام میدهند وهم جنایت کاران جهادی , جنگ سالاران و بقایای دولت های ناکام خلقی و پرچمی که در سطوح مختلف اهرام های قدرت دولتی قرار دارند نه تنها که سیستم رهبری را به ناکامی مواجه ساختند و کوچکترین استفادۀ مثبت از فرصت های موجود بخاطر منافع ملی مردم نکردند بلکه بزرگترین جفا را  در حق مردم بیگناه ما روا داشتند. 

 

از آغاز انتخاب اقای براک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا توقعات وارزومندی های مردم ما در ارتباط به بحران  افغانستان هم به اوج خود رسید انها توقع ساختن بهشت برین را از اقای براک اوباما دارند.

ولی باید بدانیم که منافع ملی هر اشغال گری بالا تر از منافع هر کشور دیگری است این مردم افغانستان هستند که کشور شان را در راستا صلح ترقی سوق دهند واز کمک های مالی کشور های خارجی که  در افغانستان سرازیر میشود در جهت صلح , آرامی و اعمارمجدد کشور خویش استفاده کنند و اجازه نه دهند تا کشور های خارجی به عوض انتخاب مردم افغانستان به جنایت کاران و  دشمنان منافع مردم ما اتکا کنند و بدین وسیله منافع خود و  مزدوران خویش را در افغانستان تأمین کنند (پلان ملیشه سازی نمونه ازاتکا استعمار گران بر مرتجع ترین قشر جامعه است) .

رهبری جدید ایالات متحده , فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اتحاد جنایت کاران , جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر در یک جبهه ضد مردمی بخاطر بقای حیات ننگین شان و سیاست های نا درست اشغالگران و عملکردهای خائنانه دولت مردان افغانستان و ادامه وضعیت اسفبار , کشور ما را در یک مرحلۀ اساسی از تاریخ قرار میدهد.

افغانستان امروز از هر روز دیگر به حضور نیروهای های ملی و مترقی وسعمگیری فعال شان در عرصه سیاسی کشور ضرورت دارد که باحوصله مندی و بدون درنظرداشت تعلقات قومی , لسانی , گرایش های حزبی و سازمانی و اندیشه های مترقی و یا عقب گرایانه تا جائیکه منافع ملی مردم بلا کشیده ما در اولویت قرار داده شود و اندیشه های استقلال , ازادی و عدالت اجتماعی در صدر برنامه های سیاسی قرار گیرد با یک مشی دقیق , منطقی و دراز مدت برای ثبات افغانستان و منطقه و با یک هدف مشترک و استفاده از ظرفیتهای وسیعتر جامعه افغانی به مثابه عاملی صلح, ترقی و پیشرفت , جامعه را در عرصه های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی رهبری نمایند.
 تا باشد که مردم افغانستان سر نوشت ساز اینده خود باشند و در انتخاب رئیس جمهور و سایر نهاد های کشور به اراده مردم افغانستان ارج گذاشته شود.