"زال نو!"

 

از چـه گـــرم جــمــع و جــــوش ســـال نــو

کـــن تــحــــــول تــا بــیــــایــــــد حـــال نــو

تـــا بــه بـــنــــد ظـلـم عــصــــر کـهــنـه ای

ســال نـــواَت در مــثــل چـــــون زال نــو!!

بـهــْــر رفـعـــت طــرز تـازه پـیـشــه گــیـــر

کــایـــن ســـفــــر را لازم آیـــــــــد بــال نــو

رخــت دنــیــا پــاره کـــردنـــــد بـعــــد ازان

پــیــنــه کـــردنـــد زیـــر نـــــــــام مــال نــو

عـرضـه کـردنـد رسم مـصـرف ، جام و دف

در رهِ مــــا کـَــنـــــده رفــتــنـــد چــــال نــو

مــن رفــیــق کـُــلّ خــلـــق ایــــن جــهــــان

بـــی تــعــصــّـــب یــعــنــی جــــــــزً آل نــو

(حکمت) امــشــب فـکــر عـصــر تـازه کـن

از چـه گـــرم جــمــع و جــــوش ســـال نــو

 

* (2008-12-31)

 

"بار فـقــر"

 

مــرکــه گــشــتـه غــرقـه در غــم مـاه نـو

کـــز ســتــاره مــــژه پـُـــــــر نــم مـاه نـو

زیـــر حــمــلـــه از شــلــیــک کــوکــبــان

کــرده از تــرس قــدّ ِ خــود خَــم مـاه نـو!

در درون قـــلــب چـــــرخ  تــیـــره فـــــام

پُـــر تــنــــــــــــوّر تــیــغ بــا دَم مـاه نـو!

طـــرز و فـکــر کـهـنـه ات را تــــازه کـن

ایــکــه داری روی پـــرچــــــــــم مـاه نـو

 در جـوانـی عـیـب صـــورت کـمـتـر اسـت

بــر لــقـــایــش لــکـــّــه ی کـــــم مـاه نـو

(حکمت) آخـر شــد فــقــیــری بـار دوش

قــد خــمــیــده خـالــی اِشــکــم مـاه نـو!!

 

***

 

شـکـسـت مـحـتـسـب پـیـمــانـه و  زَ  حــد بـگـذشـت

زیــن گــنـاهــش مــن نــخـــواهــم تـا ابــد بـگـذشـت