کــودکــا ن غــرقـه بخــون

 

 

یـارب به آه ونــا لــهء طفـــلان فلسطین

بـرخـون فـتـا د گـان عـزیــزان فلسطین

برکـود کـان گـشته بخـون غـرقـه،بیگناه

ازدست جــا نـیــا ن بـه میــد ان فلسطین

بمبـاردمـان خصـم به آن صــورت فجیع

بـرخا ک وخـون کـشیـد،جوانان فلسطین

ســا ل نـوومـحـــرم امســــال غـــزه شد

چــون کــربـلای ثــانی یـــاران فلسطین

اعــراب بـی حـمـیـّت اطـراف آن دیــار

نـظــاره گـربـه نـالـه وافــغـــان فلسطین

حسنــی مـصروخــا دم کـعـبـه!! شاملند

درجـمـع دشـمـنــان،بـه اعــوان فلسطین

کُـن "حیـدری"دعـا تو به دربار ایـزدی

ازبـهــرسـرفـــرازی شـیــــران فلسطین

یارب به آبروی حبیـبت(ص)هرچه زود

ازبـیـخ وریـشـه کـَـن توعُــدوان فلسطین

حـمـا سـیان زمعــرکه پیـروزکـن بـرون

حـق عـلـی وآل(ع) و شـهـیـدان فلسطین

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۸،۰۱،۲۰۰۹، سدنی