پیکارپامیر- تورنتو

05-11-08

اولین سالگرد ( کاروان شعر) در تورنتو تجلیل گردید

 

شنبه شب ، مورخ اول ماه نوامبر سال جاری ، مصادف بود با اولین سالگرد شبهای ( کاروان شعر) در شهر تورنتو ی کانادا و بدین مناسبت ، محفل شکوهمندی در یکی از اتاق های کنفرانس دانشگاه تورنتو از طرف گرداننده گان کاروان مذکور تدویر یافته بود که دران تعداد زیادی از شاعران ، نویسنده گان ، فرهنگیان ، متصدیان رسانه های جمعی و علاقه مندان شعر و ادب نه تنها از شهر بزرگ تورنتو ، بلکه از شهر های هملتون و گلف نیز اشتراک ورزیده بودند.

محفل مذکور ساعت هفت شام با گرداننده گی دوشیزه ی جوان و مستعد افغانی بنام فروزان آصفی آغازگردید . پس ازآنکه دوشیزه فروزان آصفی حضار را خیر مقدم گفته نکاتی را پیرامون اولین سالگرد کاروان شعر و ارزشهای آن بیان نمود، از خانم فاطمه اختر دعوت بعمل آورد تا بررسی کوتاهی ازتداوم این برنامه ها در یکسال گذشته ارایه دهد. بعدا ، آقای میر حسین مهدوی پارچه شعرتازه اش را که بمناسبت پانزدهمین سال ازدواجش با صالحه محقق بگونه ی ظریفانه یی سروده بود بخوانش گرفت . پیکارپامیر نیز بالنوبه ، بخوانش غرل تازه یی زیر عنوان (رویای من) پرداخت و سایر شاعران حاضر در محفل مانند علی شاه احمدی عباب،خواجه صدیقی للندری ، نهان ، سلام قاضی ، دانش ، فیضی ، قاضی موسی هستی ، خانم نسرین پروانی ( که پارچه شعری ازپیکار پامیر را بخوانش گرفت ) ، هارون راعون و عده ی دیگر که  اشعارشان را یکی پی دیگردکلمه کردند.

پیام انجمن شاعران تاجکستان که بمناسبت اولین سالگرد کاروان شعر و بخاطر همبسته گی ادبی و فرهنگی فرستاده شده بود ، توسط  فروزان آصفی خوانده شد . پیام افغانهای روشن ضمیر شهر هملتون توسط آقای صمد یار قرایت گردید  و پیام غوث زلمی ژورنالیست سابقه دار که فعلا در زندان کابل بسر می برد و از آنجا عنوانی این محفل فرستاده بود ، توسط هارون راعون خوانده شد .

پس از تفریح و صرف عصریه ،  بخش دوم برنامه آغاز گردید که عمدتا شامل نقد وبررسی شعر بود. طی این محفل ، یکی از غزل های آقای ربانی بغلانی از طرف میر حسین مهدوی بحضور شخص شاعر و در محضر مجموع اشتراک کننده گان بصورت بسیار صمیمانه و عالمانه  به نقد کشیده شد که مورد توجه خاص قرار گرفت . درپایان نقد و بررسی ، به شاعر فرصت داده شد تا اگر نظردیگری غیر از نظر و بررسی ناقد داشته باشد ، ابراز نماید .  ایشان طی صحبتی ، ازنقد غزل خویش توسط شاعر جوانی مانند میر حسین مهدوی اظهار تشکر نموده افزود : " هرچند با  تذکرات  و موشگافی های  نقادانه ی آقای مهدوی پیرامون غزل خویش صد در صد موافق نیستم ، اما از اینکه این بحث ها ی صمیمانه میتواند دریچه را بسوی پذیرش و تحمل نقد از سوی سایر شاعران ما بگشاید و بالاخره به یک رواج ادبی و سازنده مبدل گردد ، خوشنودمیباشم . "

باید متذکر شد که دست اندر کاران ( کاروان شعر ) در تورنتو، مصمم اند گام های بیشتر ی در این زمینه بردارند تا بتوانند طلسم ترس از نقد  را بشکنند و تحرکی را در راه نقیصه شناسی  درشعر و تلاش بخاطرتکامل بیشتر در این راستا ایجاد نمایند .

محفل مذکور ساعت ده شب پایان یافت .