ششمین سالگرد نشراتی  ( اندیشه ی نو) تجلیل شد   

 

شام شنبه هجدهم ماه اکتوبرسالجاری ، از ششمین سالگرد نشراتی ماهنامه ی ( اندیشه ی نو) در شهر تورنتو ، طی محفل شکوهمندی دردانشگاه تورنتو( بخش سکاربورو) تجلیل بعمل آمد.

محفل مذکورکه دران  مسوولین نشریه ها، متصدیان برنامه های رادیو و تلویزیون ، شاعران ، نویسنده گان و جمع غفیری از علاقه مندان مقیم شهرهای  تورنتو ، گلف و هملتون اشتراک ورزیده بودند ، ساعت هفت شام به گرداننده گی ( پیکارپامیر) عضو هیآت تحریرماهنامه ی مزبورآغازگردید. موصوف ، پس از آنکه حاضرین را خیرمقدم گفته و سخنانی پیرامون ارزش و اهمیت امور فرهنگی در جامعه بیان داشت ، ازآقای سلطان علی شنبلی مدیر مسوول اندیشه ی نوتقاضا نمود تا صحبت مختصری در رابطه با کارنشراتی و مسوولیت های آن داشته باشد. آقای شنبلی ضمن تذکرنکات مفید انسانی و اخلاقی وتاکید  بر رعایت دقیق معیارهای ضروری ژورنالیسم نوین ، از همکاری های نویسنده گان درغنی سازی نشریه  ومالکان فروشگاه های شهربخاطرسپردن آگاهی های تجارتی شان و اشتراک هموطنان درمحفل اظهارتشکر نمود.

برنامه ی محفل شامل بخشهای سخنرانی ، صرف ناشتا و موسیقی و آواز بود .

آقای میرحسین مهدوی نویسنده ، شاعر و ژورنالیست جوان نخستین سخنران پس ازآقای شنبلی بودکه سیر نشرات شش ساله ی ( اندیشه ی نو) را مفصلا به بررسی گرفت . خانم انابت ایماق شعری به زبان ازبکی قراء ت نمود. خانم حنیفه فریور مدیرمسوول ماهنامه ی (پیام امروز)ضمن صحبت مختصر، مشکلات ناشی از کار نشراتی را برشمرد وتداوم این کاردشوار در تحت شرایط خاص امروزی را ستود و ماهنامه ی ( اندیشه ی نو) را ازجمله ی نشریه های وزین و با اعتبارجامعه ی افغانی خواند. آقای هاشم خان رحمتی به نماینده گی ازترکتباران مقیم شهر گلف ، ضمن صحبت مختصری که انجام داد، ششمین سالگرد (اندیشه ی نو) را به کارکنان آن تبریک گفت.  آقای (صمدیار) پیام شهریان و فرهنگیان شهر هملتون را قراء ت نمود. قاضی موسی هستی  مدیرنشریه ی طنزی (بینام) با سخنان ساده ی طنزآلودش موجب خنده های حضار گردید. دکترلعلزاد بلوچ اشعاری را به زبان بلوچی خواند که ترجمه ی دری  آن  توسط خانمش (عابده بلوچ ) ارایه شد. آقای صدیق عابدی فلم سازجوان و مستعد کشور نیز با سخنرانی شیوا و صمیمانه اش ، ششمین سالگرد نشراتی ( اندیشه ی نو) را تهنیت گفته از زحمت کشی های دست اندر کاران آن ابراز قدر دانی بعمل آورد. آقای بختیاری مسوول انجمن کمیل با صحبت پرحرارت خویش  پیرامون مسایل سیاسی ، فرهنگی و اخلاقی جامعه ، تحسین حضار را بر انگیخت .           همچنان ، عده یی از شاعران افغان مانند آقایان احمد عاکفی، مالیارقاصد وخانم فاطمه اخترهریک بالنوبه به خوانش اشعارخویش پرداختند که مایه ی تنوع محفل بود.

دربخش موسیقی و آواز، استاد شمس الدین مسرور، آقای نوروزی و احمد الله مالیارسهم داشتند که هنرنمایی های شان با استقبال گرم و کف زدنهای حضار بدرقه گردید. ضمنا ، شماره ی شصت ویکم ماهنامه ی ( اندیشه ی نو) که با مطالب جالب تازه از چاپ برآمده بود نیزدر محفل توزیع شد. قابل ذکراست که سالون این محفل با نقاشی های زیبا ی آقای (حسین) و(ذکریا هزاره)  از(کانون هنرهای کوشانی  بخش کانادا) بگونه ی بسیار دلچسب مزین گردیده بود که نظر همه را جلب میکرد. محفل به ساعت ده شب با تقدیم  تحفه ها برای هنرمندان پایان یافت .