مـــــا در وطـــــــن

 

هــر آنکــس مـیهــنـش افـغــا نـْسِـــتــان ا سـت

هــمـــه افــغـــــا ن وا زیــک بـوسـتــان ا سـت

ا گــــرتــا جـــــک بُــــَود ا زبــــک، هـــــزا ره

هــمـــه زیـبــا گـلــی یــک گـُـلـْسـِـــتــا ن ا سـت

 قـــزلـبـاش وبــلــوچ، پـشـــتــون و تـــرکـــمــــن

هــمـــه بـا هــم بـرا در، جــســـم و جـا ن ا سـت

نــفــــا ق ســـــنـــی و شــــیـــعــــــه، بــــرا د ر

ز نـَیــَرنـگ هـــا ی شــیـطــــا ن زمــا ن ا سـت

ا گــــرحُــــب و طــــن، دا ری تـــو بـــر ســــر

نــگـــوئــی ســنــی و یــا شــیــعــگــــا ن ا سـت

نــدا رد آ نــکــه بــد خــوا هـــی، بــه کـــشـــور

بــه هــنــد وی وطــن، هــم مـهــــربــا ن ا سـت

نــبـــا شــــد اِ فــتــخـــــا ر قـــــوم بــــر قــــــوم

هــمــــه مـخــلـــــوق دا دا ر جــهــــــا ن ا سـت

نــدا رد بــــر تــــری، ا بــیــــض بــــرا ســـــود

کـه شـــرطــش د ر کــلا م الـلـّه، بـیـــا ن ا سـت

بــه تــقـــــوا بـــرتــــری حـــا صـــل بــگــــردد

نــه بــررنــگ و نـــژا د و نــی زبـــــا ن ا سـت

ا گـــــررَهـْـــــروشـــــــوی، د ررا ه یَــــــزدا ن

خـــوشــا، جــا یـت بهــشـــت جـــا ودا ن ا سـت

بــه حَـبـــلُ ا لـلـّه، تــوســـل جــــو عـــــزیــــزم

تــفـــرق نــهـــی وا ضـــح و عـــیـــــا ن ا ســت

نــگـــا هـی بــا بـصــیـــرت کـــن، بـه مــیـهـــن

چـنـیـن وضعــش بـه مـلـت، بـس گــرا ن ا سـت

ا زا یـن جــنــگ و بــلا ی خــا نــمـــا نــســـوز

یــتــیــمـــا ن وطـــن، بــی آ ب و نـــا ن ا ســت

خـــــدا را هــمــــوطــــن! د ســـتــــی بــهـــم ده

تـرا مـا د ر وطــن، خـــوا هــش چـنــا ن ا سـت

نـمــــا تـــأ مـیــــن ا مــنــیـــت، بـــه کــــشـــور

کـه بـی ا مـنـی خــود ش، یکـســرزیــا ن ا سـت

بــکـــن خُــنــثــی، تــو مَـکــــر د شــمـنـــا ن را

کـه د شـمـــن د ر لــبــا س د وســــتـــا ن ا سـت

بــزن کــوبــنـــده مُـشــتـــی بـــــر دهـــــا نـــش

کـه بـا شــد یـا د وی، تــا ا یــن جـهـــا ن ا ســت

تـَــمــنـــــا "حــیـــد ری" د ا رد، ا لــــهــــــی' !

رســا نـش بــروطــن، چــون نــا تـــوا ن ا سـت

بـکـــن خــا کــــش تـــو د ر دا مــــا ن، مـــا در

ورا ، ا یــــن آ رزو، د رد ل نـــهـــــا ن ا ســت

 

داکتر اسدالله حیدری

۰۴،۱۰،۲۰۰۸، سدنی