برگردان : پیکار پامیر – تورنتو

26-09-08

 

واکنش پارلمان فرانسه در قبال کشته شدن سر بازان آن کشور در افغانستا ن

 

روزنامه ی ( گلوب ان میل) چاپ تورنتو، گزارشی دارد از پاریس پیرامون بحث های پارلمانی فرانسه در قبال کشته شدن ده تن از سر بازان آن کشور در افغانستان که در ماه گذشته صورت گرفت . گزارش مذکور در شماره ی مورخ بیست و دوم ماه سپتامبر2008 میلادی به نشر رسیده است که اینک برگردان فارسی دری آن تقدیم خواننده گان گرامی میشود :

" گزارش ناتو میگوید سربازان فرانسوی که در ماه گذشته در اثر شبیخون طالبان به قتل رسیدند، طور شاید و باید مجهز نبودند ، اما حکومت فرانسه طی یک بحث روی اشتغالات نظامی اش در افغانستان ، از توانایی های جنگی سربازانش دفاع کرده است. . . در راپور محرمانه ی ناتوکه بنام " پس از عمل " در شماره ی روز شنبه ی روزنامه ی گلوب ان میل افشا شد ، در مورد تجهیزات و توانمندی های قوای زمینی ارتش نا تو اظهار نگرانی گردیده است . . . مرگ ده تن از سربازان فرانسوی طی یک کمین در نزدیکی های کابل ، ضربه ی بزرگی پس از بیست و پنج سال بود . "

گزارش می افزاید : " وزیردفاع فرانسه ، کمبود تجهیزات ووسایل جنگی سر بازانش را قویا رد کرده متذکر شد که اصلا چنین راپوری از سوی ناتو منتشر نشده است . "

جیمز اپادوری سخنگوی نا تو نیز وجود همچو راپور را رد نموده گفت : " ناتو در مورد تمرینات و تجهیزات سربازان فرانسوی تردید ی ندارد ."

روزنامه ی گلوب ان میل ادعا دارد که راپور ی را که قبلا به نشر رسا نیده ، آنرا از منبع موثقی بدست آورده که در قطار منابع قابل اعتبار دیگر قرار دارد . گزارش همچنان می افزاید : " فرانسه در سال 2001 میلادی به قوای ایساف در افغانستان پیوست و متعاقبا آقای سرکوزی رییس جمهور آن کشور بر تعداد سر بازان فرانسه افزود که مجموعا بالغ بر سه هزار و سه صد نفر گردیدند. . . آقای سرکوزی همیشه بر جنگ علیه تروریسم تاکید دارد . . . جناح های چپ به شمول حزب سوسیالیست فرانسه ، رییس جمهور را متهم بر پیروی از سیاست های جنگی امریکا ، آنهم در عدم یک استراتژی روشن مینمایند . . . باساس تعدیلاتی که در تابستان گذشته روی قانونی اساسی کشور صورت گرفت ، فرستادن سر بازان بخارج مملکت ، اگر بیشتر از چهار ماه را احتوا نماید ، از صلاحیت های پارلمان میباشد . . . "

گزارش این موضوع را نیز متذکر میشود که : " اگرچه آقای سرکوزی غرض اشتراک در اسامبله ی عمومی سازمان ملل به نیویارک رفت ، اما جناح اکثریت راست گرای وی در پارلمان انتظار دارند بتوانند در مقابل پافشاریهای مبنی بر خروج سربازان فرانسه از افغانستان به آسانی مبارزه نمایند . . . "

دامنیک موسه یی مشاور ارشد انستیتوت روابط خارجی فرانسه گفت : " یکی از بحث ها اینست که سربازان آن کشور میتواند در افغانستان بمانند ، مشروط بر اینکه نقش عمده یی در رابطه با استراتژی ناتو نداشته باشند . . . آنچه را به عنوان بحث ها ادامه میدهیم ، به منظور آماده گی های بیشتر ما خواهد بود . . . کسانیکه مخالف حضور سر بازان فرانسوی در افغانستان اند ، در هرصورت ، نمیخواهند فرانسه در گیرعملیات پیچیده و نا معلوم باشند . "

گزارش متذکر میشود که شبیخون ماه آگست بالای سر بازان فرانسوی در افغانستان ، توجه عامه ی کشور را بیشتر از هر وقت دیگر بخود جلب نموده سلسله ی انتقادات علیه سهمگیری فرانسه تحت قومانده ی بین المللی را افزایش بخشیده است . مراسم دفن و تکفین سربازان کشته شده تا حد افراط از سوی رسانه ها انعکاس داده شد . . . تحقیقات داخلی در فرانسه افشا میکند که فرماندهان، یک گروپ از سر بازان را بسوی بلندیهای یک تپه سوق میدهند و قبل از حمله ی دشمن ، رابطه ی آنها را از صفوف سر بازان افغانی و فرانسوی قطع مینمایند . . . یکی از سخنگویان وزیر دفاع فرانسه دیروز گفت ، در طول نه ساعت جنگ سر بازان با دشمن ، پیوسته برایشان مواد مورد ضرورت رسا نیده میشد ، صرفا برای چند دقیقه تماس رادیویی آنها قطع گردید . . .

جکوبسی ، همکار معاون رییس اتحادیه ی خدمتگزاران نظامی فرانسه گفته است : " باخت فرانسه در اینجا از ناحیه ی کمبود آماده گی های ذهنی و عقلانی بوده تا آماده گی های تخنیکی. . . ما باید ده تن از سر بازان مان را از دست میدادیم تا پارلمان روی آن بحث میکرد. این یک تقلید مسخره آمیز از دموکراسی بوده تصمیمی است که هیآت اجرایی ( حکومت ) در برابر خون سربازان فرانسه می پردازد . "

( پا یان )