بسمه تعلی

 

ا ظــهـار امـتـنــان

 

اولترازهمه فرا رسید ن ماه مبارک رمضان،ماه ضیافت الهی،ماه بهار قرآن، ماه عبادت وبندگی را خدمت کافّهء مسلمانان جهان عموماً، خدمت هم میهنان عزیز خصوصاً وخدمت صاحب امتیاز سایت وزین گفتمان وهمه همکاران این سایت محبوب از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میدارم.

 

اینجانب پوهنوال داکتراسد الله حیدری سابق استاد پوهنتون وپولی تخنیک کابل ازمدت تقریبا دوسال است که افتخارهمکاری قلمی را با سایت وزین گفتمان دارم. دراین مدت بالغ برشصت مطلب ارسالی بنده راکه مشتمل از مضا مین اسلامی،اجتماعی وسیا سی، اشعار مذهبی، میهنی، سیاسی و غیره بوده است، بدون کوچکترین دخالت یا تصرف، عاری از هرگونه تعصب، با کمال صداقت و لطف به نشر سپرده اند.

بنااً، بدینوسیله از جوان میهن پرست، روشن فکر، روشن ضمیر، پرکار، زحمتکش وتحصیل کرده، "آقای دیپلوم انجنیر اسد الله الم"صاحب  امتیاز سا یت وزین گفتمان از صمیم قلب اظهارامتنان وتشکر مینما یم.

تشکرات ویژه خود را نسبت به نشر نقدی برمقا له اینجانب "فاطمهء زهرا سلام الله علیها "که از طرف برادرگرامی آقای ساحل زمانی صورت گرفته بود، ابرازمیدارم. زیرا نشراین نقد بنده را واداشت تا جوابی خدمت برادرعزیزهموطن آقای زمانی بنویسم .امید است ولوبه اندازه کمی انتقادات ایشان راجواب داده وموضوعاتی  که ایجاب توضیحات وروشنی اندازی را میکرد، خدمت ایشان تقدیم شده باشد.

در پایان توفیقات هرچه بیشتر ازپیشتر "آقای الم" را در راه خدمت به وطن عزیز و هم میهنان گرامی از دربار ایزد منّا ن استدعا دارم.

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

04.09.08، سدنی