به کعبه تولد، به مسجد شهید

 

شـــیــرپـــرورد گــــــا ر(ع)

 

عـلی، حـیــدرآن شـیـرپـرورد گـا ر

ســپـه دارد ین،صا حب ذوا لـفـقـار

عـلی، بـوالـحـسن هـمـسـرفـا طـمه

لـقــب صفـدروشـاه د لـد ل ســـوار

وصی محمّـد(ص) پـس ازرحـلتش

ا مــا م ا ول،ا و زهــشـت وچـهـار

د رشـهـــرعــلــم محـمّــــد،عـلـــی

نـشـا یـدرسـیـد ن، به شـهـرازدوار

 

سـلـونی سـلـونی، بـگـفـتی عـلـی

که دارد چــنین جُرئت وا قـتــدار

به دنیا به حکـمش، بگـردد زمان

به عـقـبی قـسـیم جـِنان است ونار

عـلی، مـرهــم درد بـیـچـا رگا ن

بـرای غـریبا ن،عـلی غـمگـسا ر

عـلی،مشکل آســان هـرمـشکـلی

عـلی، شیـریزدان به هــرکارزار

زجانبازیش مشـرکان شـدهَـلاک

زعـد لش بود دیـن حـق، استـُوار

به کعــبـه تـولـد، به مسجـد شهیـد

نـد یـده به مـثلـش، د گـر روزگار

بـه تـقــوا نـد یـده جـهـا ن مثـل او

نـمــا زشـبـش، دائمــا بـیـشــمــار

نمـودی عـبـا د ت به یـزدان خویش

بـه د ورازنظـرهـا به شب های تار

شــب قــدردا رد، چـونـسبـت به او

یکی سَجده آنـشـب،بهِ ازسی هـزار

بـحـق عـلـی، ای خـــدا ونــد گـار!

بــده حـیــد ری را، تـوآن افـتـخـار

عـلـی را هـمـیـشـه کـنـد، پـیـروی

به راه عـلـی، جـا ن نـمـا یـد نـثار

١٦ اکتوبر٢٠٠۳، فورت کا لنز

ا مریکا

 

 

پوهنوال داکتراسدالله حیدری