اشــــک یـتـیــــــــم

ای وطـن جـا نم بـقـربانـت، بـه هجـرانت قســم

بهـــرمظـلـومـا ن و بـراشـک یـتـیـمـانت قــســـم

ظـا لـمـان رحمی نکــردند، بـر جـوان و پـیــر تـو

لا له سان غرقـه بخـونـی، بر شـهیــدانت قســـم

مـردم بـیـچــاره ات، بـا درد و رنــج بـیـشــمـا ر

بـرغــم بـیـچــا رگا ن و مـســتـمـنـدا نـت قـســـم

هــرچـه را زیـبــا بـبـیـنـم، دردیــا ردیــگـــرا ن

یـا دمـن آیــد زتــو، بـردشــت و دامـا نـت قســـم

ســوزوافـغــا نـم زدرد ت، تــا ابـــد دا رد د وا م

تا کـه جـان دارم بـتـن، برسـوزوافـغـا نـت قســم

حـیدری خـواهـدزیـزدان، تـا زلـطـف بی کــران

بیـنـد ت آبـا دوخـوش، بـرشــاه مـردا نــت قســم

۲۸ می ۲٠٠۵، سد نی